Het aantal aanmeldingen voor de bouw van een Groen Label Kas is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldt Stichting Milieukeur op haar website. Volgens Milieukeur ligt de verklaring van de enorme groei bij de reguliere vervanging van kassen in combinatie met de opgeleefde economie en de wens van tuinders om te verduurzamen.

Stichting Milieukeur (SMK) is vanzelfsprekend blij met de toename in het aantal meldingen van bouw van Groen Label Kassen. In het afgelopen jaar kwamen maar liefst 98 meldingen binnen van het voornemen tot de bouw van een Groen Label Kas. Het jaar daarvoor waren dat er nog 38. Volgens Docters van Leeuwen, programma-manager agro-ketens, is de groei deels verklaarbaar doordat tuinders een inhaalslag maken. “Gemiddeld zijn kassen eens in de twintig jaar aan vervanging toe, maar door de economische recessie hebben sommige tuinders die vervanging uitgesteld. Daarnaast wordt er ook echt nieuw gebouwd. Om de sector up-to-date te houden was deze toename ook echt nodig.”

Reductie CO2-emissie

“De sector stuurde lange tijd vooral aan op energiebesparing”, zegt Docters van Leeuwen. “Tegenwoordig komt daar de reductie van CO2-emissie bij. Op die aanpak zullen we met Groen Label Kas aansluiten. We sturen daarmee ook directer in op de initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan. Tuinders investeren nu bijvoorbeeld in LED-lampen die minder warmte produceren, of hebben geen eigen ketel meer en nemen restwarmte van naburige industrie af. We werken bij SMK momenteel aan een herziening van het certificatieschema Groen Label Kas, waarin we criteria uitwerken die gericht zijn op reductie van CO2-emissie.”

‘Trend zet door’

De bedoeling is om dat herziene schema dit jaar nog van kracht te laten worden. “Binnenkort zullen we stakeholders uitnodigen om op deze wijzigingsvoorstellen inspraak te leveren”, aldus Docters van Leeuwen. De Programma-manager agroketens weet uit ervaring dat niet alle kassen die in 2016 zijn aangemeld er op korte termijn zullen staan. “Het traject begint pas met de melding. Voordat een kas er daadwerkelijk staat, ben je al snel een jaar tot maximaal twee jaar verder. Maar het valt niet te ontkennen dat er weer beweging zit in de nieuwbouw en vervanging van kassen. Wij verwachten dat deze trend in 2017 doorzet.”

Bron/foto: Stichting Milieukeur.

Gerelateerd