Advertentievoorwaarden

 

Op deze pagina vindt u de Algemene Advertentievoorwaarden van Horti-Text BV, uitgever van Vakblad Onder Glas en In Greenhouses magazine. In deze voorwaarden geven wij aan welke rechten en plichten u heeft wanneer u ons een plaatsingsopdracht heeft gegeven die wij vervolgens aan u hebben bevestigd.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten die met Horti-Text worden gesloten.

2. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3. Overeenkomsten met ons komen tot stand zodra wij onze schriftelijke opdrachtbevestiging aan u per e-mail hebben verstuurd. Wij zijn echter te allen tijde bevoegd om aan ons gegeven opdrachten voor het plaatsen van advertenties of advertorials geheel of gedeeltelijk zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Indien de deadline van een magazine opschuift door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Horti-Text, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De adverteerder zal in deze omstandigheden te allen tijde aan haar verplichtingen moeten voldoen.

5. De van toepassing zijnde tarieven blijken uit onze opdrachtbevestiging. Al deze tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege zijn en /of worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6. De wederpartij dient er op haar kosten en voor haar risico voor te zorgen, dat wij uiterlijk op de in de opdrachtbevestiging vastgelegde sluitingsdatum in het bezit zijn van al het materiaal dat voor de plaatsing van advertenties en advertorials nodig is. Het materiaal moet worden aangeleverd op de bij de opdrachtbevestiging aangegeven wijze. Indien het materiaal niet op die wijze wordt aangeleverd, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht. De extra kosten bedragen ten minste 20% van de overeengekomen prijs.

7. Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Aan het annuleren van een advertentiereservering zijn annuleringskosten verbonden:

  • Tot drie maanden voor sluitingsdatum is de adverteerder géén annuleringskosten verschuldigd.
  • Binnen drie maanden tot aan de sluitingsdatum is de adverteerder 20% van het factuurbedrag verschuldigd.
  • Binnen de periode tussen sluitingsdatum en publicatiedatum is de adverteerder 70% van het factuurbedrag verschuldigd.
  • Indien een advertentieplaatsing voor de sluitingsdatum wordt verschoven naar een latere editie worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

8. Indien wij de wederpartij een drukproef van de advertentie of advertorial doen toekomen, dient de wederpartij binnen zeven dagen haar op- of aanmerkingen schriftelijk aan ons mee te delen. Indien zij deze verplichting niet nakomt, wordt zij geacht akkoord te zijn met de drukproef van de advertentie of advertorial en zal niet gereclameerd kunnen worden ter zake van conform de drukproeven gepubliceerde advertenties.

9. Voorkeursplaatsingen kunnen alleen uitgevoerd worden voor zover dit in redactioneel en technisch opzicht mogelijk is.

10. Horti-Text is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en de wederpartij dient ons ter zake te vrijwaren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de mate waarin en de wijze waarop het magazine waarin de advertentie of advertorial wordt geplaatst, wordt verspreid of indien dit magazine niet op de geplande verschijningsdatum verschijnt. Indien een of meer van de vorenbedoelde omstandigheden zich voordoet en deze omstandigheden te wijten zijn aan onze opzet of grove schuld, zijn wij wel aansprakelijk. Indien wij aansprakelijk zijn, uit welke hoofde ook, blijft onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan maximaal de prijs die aan ons is betaald voor de advertentie ten aanzien waarvan wij tekort zijn geschoten. De wederpartij dient op straffe van verval van al haar rechten bij ons te reclameren binnen acht dagen na de verschijningsdatum van het magazine waarin de advertentie of advertorial is geplaatst.

11. De hierboven onder 5 bedoelde tarieven dienen betaald te worden binnen op de factuur vermelde termijn of, bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum. Op deze tarieven mag de wederpartij en/of het door haar ingeschakelde reclamebureau geen kortingen, van welke aard dan ook, toepassen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Alle kosten – buitengerechtelijke en gerechtelijke – welke wij ter inning van het aan ons verschuldigd moeten maken, zijn voor rekening van de wederpartij.

14. Op onze aanbiedingen en overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing.

Versie: 12 maart 2018