Op de Nationale Klimaattop, die op 26 oktober in Rotterdam plaatsvond, sloot een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen een overeenkomst. Daarin spreken zij af om in gezamenlijke projecten te onderzoeken hoe zij CO2-uitstoot kunnen verminderen, afvangen én in onder meer de tuinbouw kunnen hergebruiken.

CO2 moet in veel grotere mate bij bedrijven worden afgevangen om vervolgens te worden hergebruikt als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld in de algenteelt. Zo willen de ondertekenaars binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Aanleg van een smart grid

De provincie Zuid-Holland is een van de ondertekenaars en ziet het afvangen van CO2 als een van de noodzakelijke activiteiten om de klimaatdoelstellingen te halen. De partijen voeren onder meer een haalbaarheidsstudie uit naar een smart grid. Al voor 2020 zouden beslissingen moeten vallen over de aanleg van zo’n smart grid (de infrastructuur) waarmee hergebruik van grote hoeveelheden CO2 mogelijk wordt. Dit zou niet alleen de CO2-uitstoot moeten verminderen maar zelfs op termijn nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen lokken die zich bezighouden met CO2 als grondstof.

Hergebruik CO2 in de tuinbouw

Nog voor de aanleg van het smart grid kan al worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de CO2 levering aan de tuinbouw. Op dit moment nemen zo’n 500 tuinders in Zuid-Holland CO2 af van de raffinaderij van Shell en van Alco, een bio-ethanol producent. Die CO2 wordt via een pijpleiding van de beide fabrieken naar de glastuinbouw vervoerd en daar gebruikt om het aardgasverbruik in de glastuinbouw terug te dringen. Door minder aardgas te verstoken, verminderen de tuinders hun CO2-uitstoot. Meer CO2 kan worden afgevangen bij onder meer de afvalenergiebedrijven van Amsterdam (AEB) en Rotterdam (AVR) maar ook bij energiecentrales en andere energie-intensieve industrieën zoals staalproducenten, raffinaderijen, de chemische sector en cementbedrijven.

Terugdringen blijft noodzakelijk

De plannen van de groep bedrijven en overheden betekenen niet dat de noodzaak om de productie van CO2 terug te dringen vermindert. Die uitstoot zal drastisch omlaag moeten als Nederland aan zijn klimaatdoelstellingen wil voldoen. Het smart grid dat de organisaties willen ontwikkelen zal ervoor zorgen dat een deel van die uitstoot kan worden hergebruikt of (tijdelijk) opgeslagen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Terugdringing, door onder meer een verhoging van de energie efficiency, blijft noodzakelijk.

tekst: Rob van Mil / foto: Smit Visser & Hanab.

Gerelateerd