De CO2-emissie van de glastuinbouw is sterk gedaald. Dat blijkt uit de LEI energiemonitor over 2014. Daarin constateert het LEI dat de CO2-emissie onder het doel van 2020 zit. Er zijn positieve trends te zien bij duurzame energie en besparing. Dit is een mooie prestatie waar de glastuinbouwsector trots op kan zijn. De hoofdfactoren zijn de krimp van areaal en de lagere stroomverkoop uit de WKK’s vanwege de situatie op de energiemarkt.

Maar er lijken zich ook een aantal gunstige trends af te tekenen. Ten eerste een versnelling van de inzet van duurzame energie, vooral door aardwarmteprojecten. In 2014 is 50% meer duurzame energie gebruikt dan het jaar daarvoor. Ten tweede zien we een daling van het energieverbruik per m2. Er is sprake van intensivering door toename van belichting, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de afname van het warmteverbruik via energiebesparing en extensivering. Kortom, de sector gebruikt steeds minder aardgas. Dat wordt ook geconstateerd in de op 22 december verschenen Voortgangsrapportage 2015 van het Energieakkoord waarin tevens staat dat de energiebesparingsdoelstelling voor 2020 binnen bereik is.

Sector en overheid hebben in hun energieafspraken staan dat in 2016 de aanpak en de vorderingen worden geëvalueerd. Voor het CO2-doel (6,2 Mton) kijken de partijen dan naar het effect van areaal- en WKK-afname. Dit zijn geen effecten van de energieaanpak. In 2011 is afgesproken om de CO2 doelstelling nader te bekijken als dit gezamenlijke effect groter is dan 0,5 Mton.

Vanuit het programma Kas als Energiebron wordt besparing en verduurzaming ondersteund met kennis- en techniekontwikkeling. Telers blijken dat met succes op te pakken en toe te passen op hun bedrijf, zoals met Het Nieuwe Telen. Volgend jaar gaan LTO Glaskracht en EZ om tafel om over voortzetting van Kas als Energiebron te praten. Met de lange termijn ambitie van een rendabele klimaatneutrale glastuinbouw in 2050 in het oog, wordt het vizier gericht op een aanpak naar 2030. Een voorbereidende analyse is reeds gemaakt.

Piet Broekharst
Programmamanager Kas als Energiebron
LTO Glaskracht Nederland