In vijf jaar tijd is het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor chronische blootstelling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen met 30% afgenomen, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland stelt dat telers grote stappen hebben gezet door de verplichte waterzuivering.

Het PBL vergeleek het aantal gemeten overschrijdingen in de periode 2016-2018 met die van 2011-2013. Daaruit bleek dat de chronische blootstelling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen met 30% afnam; voor de acute norm zelfs 50%. Deze trends zijn mede berekend op basis van meetcijfers voor het jaar 2018 die recent beschikbaar zijn gekomen. Het aantal gemeten normoverschrijdingen neemt dus verder af, maar het tussendoel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst is voor de chronische norm nog niet gehaald, concludeert het planbureau.

Bewijs geleverd

De overheid heeft als doel gesteld dat het percentage normoverschrijdingen in 2018 met 50% moest afnemen ten opzichte van 2013. De feitelijke metingen voor 2018 liggen binnen dat doel. Voor de evaluatie wordt echter uitgegaan van een driejarig voortschrijdend gemiddelde. De voorgaande jaren wegen dus relatief zwaar mee.

Glastuinbouw Nederland vindt dat het bewijs is geleverd dat de inspanningen van telers om emissie terug te dringen hun vruchten afwerpen. De cijfers van 2017 lieten al een flinke vooruitgang zien en de resultaten van 2018 bevestigen dit beeld. Van der Tak: “Het is onze ambitie om de verbeteringen door te voeren in de collectieve initiatieven en door te pakken naar de emissieloze kas in 2027. De milieulast van gewasbeschermingsmiddelen is in de glastuinbouw tussen 2004 en 2016 met 90-95% gedaald en in 85% van de kassen wordt inmiddels gewerkt met biologische bestrijders.”

Tekst en beeld: Pieternel van Velden