December 2015 hebben 200 landen ingestemd met een nieuw klimaatakkoord. Het akkoord, onder de vlag van de Verenigde Naties, is bindend en moet de opwarming van de aarde tot 2ºC beperken, met als streefwaarde 1,5ºC. De voornaamste manier om dat te bereiken is minder fossiele brandstoffen gebruiken, omdat die zorgen voor toename van gassen in de atmosfeer die het opwarmend effect versterken. Dat doet een appèl op alle energie-intensieve sectoren, zoals de glastuinbouw.

In een eerste reactie zei Pier Vellinga bij zijn afscheid als hoogleraar Klimaatverandering van Wageningen UR dat naast een omslag op energiegebied ook een andere land- en tuinbouw nodig is. “Een landbouw met gemengde bedrijven, lokale producten en minder dierlijke eiwitten. Van kwantiteit naar kwaliteit en kringlopen.” Minder nadruk op dierlijke productie en meer op plantaardige productie is volgens hem nodig om een groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Dat is een benadering die voor tuinbouw en akkerbouw gunstig uitpakt. Tegelijkertijd zal echter de druk om energie te besparen voor alle sectoren toenemen. “Algemeen wordt de conferentie als een succes gezien. Dat zal ervoor zorgen dat energietransitie hoger op de politieke agenda komt”, zegt Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie van Wageningen Universiteit. “De tuinbouw ligt behoorlijk op koers qua CO2-uitstoot. Dat laat de Energiemonitor Glastuinbouw van het LEI zien. Maar de druk op besparing van fossiele energie zal behoorlijk hoog worden. Dit gaat echt een impact krijgen op hoe de Nederlandse politiek over fossiele brandstoffen gaat besluiten.”

Uit de Energiemonitor blijkt dat de CO2-uitstoot van de glastuinbouw tussen 2010 en 2014 met bijna een kwart is gedaald. De oorzaken zijn de krimp van het areaal, de lagere verkoop van stroom door telers en meer gebruik van duurzame energie, vooral aardwarmte. Hiermee zit de sector al onder de klimaatdoelstelling voor 2020, zoals afgesproken met de overheid.

Tekst en beeld: Tijs Kierkels