Gewascoöperatie LTO Mogelijkheid knelpunten sneller aan te pakken

Gewascoöperaties positief over nieuwe samenwerking

In 2014 hebben de eerste gewascoöperaties gewerkt met de nieuwe manier van kennis vergroten: vanuit de basis onderzoek initiëren en financieren en cofinanciering zoeken. LTO Glaskracht Nederland, dat ook de oprichting van de coöperaties begeleidt, geeft een stand van zaken voor drie van de zeven coöperaties. Duidelijk is dat teelten die al een gewascoöperatie of een andere samenwerking hebben, sneller kunnen handelen en schakelen bij knelpunten in hun eigen teelt.

Aubergine: auberginetelers zijn eind 2013 gezamenlijk een praktijkproef gestart met Het Nieuwe Telen. Dit project is uitgevoerd met cofinanciering vanuit Kas als Energiebron. Er is in 2014 veel geleerd hoe HNT kan worden toegepast met extra investeringen, onder andere met dubbel scherm en luchtbeweging in de praktijkproef. Ook is geleerd hoe telers HNT kunnen gebruiken op bestaande bedrijven zonder extra investeringen. In 2015 wordt de proef vervolgd op dezelfde locatie om andere uitdagingen te onderzoeken.

Chrysant: chrysantentelers zijn ook een collectief gestart voor teeltonderzoek. Speerpunten zijn onder andere kostprijsverlaging en aanpak van trips. Hierbij is de hele structuur van het chrysantennetwerk opnieuw ingericht. Onderzoeken die vanuit de chrysant financieel worden ondersteund zijn: telen op water en diverse onderzoeken naar trips. Ook onderzoek naar HNT krijgt financiële ondersteuning vanuit het vak. Voor 2015 blijven de speerpunten gelijk.

Alstroemeria: bij alstroemeriatelers staan ook de problemen met trips hoog op de prioriteitenlijst. Zij sluiten net als chrysant aan bij het PPS onderzoek Masterplan trips. Dat is een onderzoek dat deels door het ministerie van EZ en deels door private gelden (telers) wordt gefinancierd. Hierdoor is het mogelijk om het onderzoek veel uitgebreider te kunnen uitvoeren.

Nu de eerste PPS-en Plantgezondheid een toekenning vanuit het ministerie van EZ hebben ontvangen, is het voor de gewasgroepen met een gewascoöperatie relatief eenvoudig om aan te sluiten bij het projectvoorstel. Door mee te betalen kunnen zij ook mee bepalen. Voor de gewasgroepen die nog bezig zijn met het oprichten van een coöperatie, is het lastiger om financieel aan te sluiten. Zo blijven knelpunten langer bestaan met bijvoorbeeld een hoger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als gevolg.
Hopelijk hebben komend jaar alle gewassen een gewascoöperatie, want dan kunnen gewasoverstijgende knelpunten sneller worden aangepakt. Per gewasgroep kunnen de pijlers anders zijn. Zo kun je als collectief alleen knelpunten in plantgezondheid aanpakken, of net als aubergine en chrysant ook innovaties in de teelt onderzoeken.

Joke Vreugdenhil
Netwerkcoördinator LTO Glaskracht Nederland