Gewasgezondheid Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

Innovatieprogramma met 50% financiering bedrijfsleven

Tijdens de septembervergadering van de ondernemersgroep Plantgezondheid van LTO Glaskracht Nederland zijn diverse actualiteiten besproken. Onder andere kwam het innovatieprogramma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid aan de orde. Aan de hand van de benoemde ‘Green Challenges’ in de glastuinbouw zijn de projectvoorstellen nader uitgewerkt en door de ondernemersgroep beoordeeld. Het gaat hierbij om zogenoemde Publiek, Private Samenwerking (PPS).

Er wordt gestreefd naar een innovatieprogramma Plantgezondheid waarbij het bedrijfsleven 50% financiert en het ministerie van Economische Zaken de andere 50%. Fundamenteel onderzoek vraagt meer financiering vanuit het ministerie (15% bedrijfsleven), terwijl voor experimenteel (praktijkgericht) onderzoek meer financiering vanuit het bedrijfsleven (75% bedrijfsleven) nodig is. Aan de hand van de bemerkingen van de ondernemersgroep zijn de voorstellen aangescherpt en ondertussen ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Gestreefd is naar een goede mix van fundamenteel, strategisch en experimenteel onderzoek over de verschillende gewasgroepen (glasgroenten, snijbloemen en potplanten). Waar mogelijk is gezocht naar samenwerking met andere sectoren. De volgende voorstellen zijn met ondersteuning vanuit LTO Glaskracht Nederland ingediend:

 • Green Challenges voor de geïntegreerde (glas)tuinbouw
 • Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen
 • Biologische bestrijding van schadelijke mijten
 • Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen
 • Weerbaarheid tegen wittevlieg in de sierteelt onder glas
 • Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
 • Nieuwe aanpak voor bestrijden van bacteriële plantenziekten veroorzakers in diverse gewassen
 • Biofilms, biostimulanten en priority-effecten: Weerbaarheid tegen ondergrondse schimmels en aaltjes in tuinbouw en uitgangsmateriaal
 • Programmeringsstudie meeldauw
 • Mimicry geur (sommige insecten gebruiken geurstoffen om insecten van een andere soort te misleiden) en visuele aspecten waardplant voor lokken plaagwantsen
 • Systeemaanpak vruchtrot voor gezonde vruchten in de keten
Voor 2015 moet worden gezocht naar nieuwe private collectieven waaronder gewascoöperaties om ook in de toekomst financiering van het ministerie te verkrijgen voor een breed onderzoekprogramma Plantgezondheid in de glastuinbouw. Hierbij zit het bedrijfsleven zelf aan het stuur.

Helma Verberkt
LTO Glaskracht Nederland