Het Nieuwe Telen: Schermen De basisprincipes van Het Nieuwe Telen

Meer schermen zorgt voor een gezonder gewas

De plantgezondheid van een gewas is beter gewaarborgd naarmate de Ca-voorziening voor nieuwe en strekkende cellen op orde is. De toevoer van Ca ionen gebeurt hoofdzakelijk met de waterstroom door de plant die op gang wordt gehouden door verdamping. Als er licht is van de zon of uit groeilicht, zit het wel goed met die verdamping en de toevoer van Ca. Dit is een van de voorbeelden waarbij een betere teelt samen kan gaan met energie besparen.

Zonder licht, zoals in de nacht of op donkere dagen, moet de verdamping van het gewas op gang worden gehouden met energietoevoer vanuit de omgeving (de kaslucht) naar het gewas. Het zou het meest efficiënt zijn om die verdamping precies op maat te realiseren: alleen waar het nodig is en niet (veel) meer dan noodzakelijk. Dus wel verdamping in de kop, maar niet door de oude bladeren.
In ongeschermde kassen is vaak precies het omgekeerde aan de hand. Door uitstraling naar het koude kasdek koelen de plantendelen bovenin het gewas af. Hierdoor neemt ook de dampspanning van die plantendelen (zoals de kop van het gewas) af en wordt de verdamping minder of valt zelfs stil.
Door te schermen kun je de uitstraling verminderen en wordt het voor de kop van de plant makkelijker om te blijven verdampen, zelfs als de luchtvochtigheid in de kas hoger is. Bovendien gaan de oudere plantendelen door de hogere luchtvochtigheid en lagere buistempratuur minder verdampen. Er zal dus totaal minder water toevoer zijn naar het kasklimaat en dus ook minder afvoer nodig zijn.

Meer voorbeelden en achtergronden over een betere teelt in combinatie met energie besparen zijn beschreven in het boek ‘De basisprincipes van Het Nieuwe Telen’, dat in opdracht van het programma Kas als Energiebron is geschreven door Peter Geelen, Jan Voogt en Peter van Weel. Het is boek is gratis (digitaal) of voor € 25 (hard copy) te bestellen via de site van Kas als Energiebron.

Aat Dijkshoorn
Projectleider HNT voor Kas als Energiebron