Restwater Collectieve zuivering restwater melden voor 1 december

Onbewuste lozingen opsporen met gegevens actuele waterkwaliteit

Glastuinbouwbedrijven hebben per 1 januari 2018 een zuiveringsplicht voor hun restwater van 95%. Dit staat in het akkoord van 12 oktober 2015. Collectieve oplossingen zijn ook mogelijk. Die moeten voor 1 december zijn gemeld bij LTO Glaskracht Nederland. Voorbeelden zijn: AquaReUse, de gebiedsoplossingen in Dinteloord en Bommelerwaard en de biologische zuivering in Drenthe. Die passen in het akkoord als ze het gewenste zuiveringspercentage realiseren.

Collectieven voor zuivering hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen op de zuiveringsplicht. Dit geldt voor maximaal drie jaar, tot uiterlijk 1 januari 2021. Het betreffende collectief moet dan wel voor 1 december 2015 zijn aangemeld bij LTO Glaskracht Nederland. In 2016 kan het idee technisch en economisch worden uitgewerkt tot businessplan. Op basis van het businessplan en de aanvraag voor maatwerk, beoordeelt het bevoegd gezag (gemeente, eventueel provincie of waterschap) eind 2016/begin 2017 of maatwerk wordt toegepast. Afhankelijk van de onderbouwing bepaalt het bevoegd gezag wanneer het collectief moet zijn gerealiseerd.

Een collectief kan in veel gevallen voordeel bieden ten opzichte van een individuele zuivering, zowel op het gebied van investeringen/exploitatiekosten als op efficiƫntie en storingsgevoeligheid. Belangrijk bij een collectief is dat samenwerking wordt gezocht tussen collega-ondernemers en het bevoegd gezag. Die samenwerking geeft gelijk de mogelijkheid om vooruitlopend op het collectief de emissie te verminderen. Aan de hand van actuele waterkwaliteitgegevens kunnen onbewuste lozingen worden opgespoord. In gebiedsgerichte projecten zijn daar bij Hoogheemraadschap Delfland al goede resultaten mee geboekt. Inmiddels zijn ook in andere gebieden, zoals Vierpolders en de regio Venlo, stappen in deze richting gezet.

Het aanmelden van een collectief is in principe vrijblijvend. Indien het niet voor genoemde datum is aangemeld, kan het geen aanspraak maken op de mogelijkheid om het collectief na 1 januari 2018 in gebruik te nemen. Aanmelden van een collectief gaat via het aanmeldformulier.

Guus Meis
LTO Glaskracht Nederland