Willem Ravensberg Pleidooi voor harmonisatie regelgeving en vlotte toelatingsprocedures

Onderzoek en praktijk zien groeiende markt voor biostimulanten

In de komende editie doet Onder Glas verslag van een recent afgesloten onderzoeksproject van Wageningen UR Glastuinbouw naar biostimulanten, toegespitst op tomatencultivars. Biostimulanten is de verzamelnaam voor producten die op andere wijze dan nutriënten positief bijdragen aan de groei, productiviteit en/of weerbaarheid van gewassen. Er zijn zowel onder- als bovengronds tal van werkingsmechanismen te onderscheiden, die betrekking kunnen hebben op abiotische factoren zoals zout- en droogtestress en op biotische factoren zoals verbeterde weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

Vooruitlopend op dat verhaal geeft Willem Ravensberg, manager Regulatory Affairs bij Koppert Biological Systems, aan wat deze productgroep zo veelbelovend en interessant maakt. “Tot voor kort was het vooral een kwestie van zien en geloven, nu is er meer kennis.”
Op basis van onderzoek en groeiende praktijkervaring wordt de wetenschappelijke basis onder de ontwikkeling en toepassing van biostimulanten steeds steviger. “Inmiddels zijn we zo ver dat van producten redelijk goed bekend is hoe ze inwerken op de plant en welke aantoonbare voordelen daaruit voortvloeien”, zegt Ravensberg.

“De laatste jaren zie je een duidelijke groeiversnelling in de ontwikkeling en het gebruik van biostimulanten,” vervolgt hij, “zowel in open als in bedekte teelten. En naarmate de wetenschappelijke basis onder de producten verbetert, zal de vraag blijven stijgen.”
De groeiende wereldbevolking moet worden gevoed, terwijl de beschikbaarheid van vruchtbare cultuurgrond terugloopt. Tegelijkertijd wordt van telers verwacht dat zij minder chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruiken. Dat kan alleen op basis van een systeembenadering waarin biologische gewasbeschermingsmiddelen, natuurlijke vijanden en biostimulanten een belangrijke rol vervullen, stelt hij vast. “Ons Natugro concept is daar volledig op gebaseerd.”

Om de ontwikkeling, beproeving en toelating van hun producten en daarmee de verduurzaming van de land- en tuinbouw, niet nodeloos complex, duur en tijdrovend te maken, pleiten de producenten en distributeurs van biostiumlanten voor harmonisatie en vereenvoudiging van de regelgeving. Ravensberg: “Zelfs binnen de Europese Unie is het een lappendeken van regels en procedures, wat natuurlijk erg lastig is. Zowel aanbieders als de gebruikers in de land- en tuinbouw hebben baat bij vereenvoudiging en harmonisatie.”
Of dat snel zal lukken, is zeer de vraag. De Europese Commissie heeft dit vraagstuk nog niet op de agenda gezet, maar bij het relevante Directoraat Generaal bespeurt Ravensberg beweging in de goede richting. “We moeten gewoon ons geduld bewaren en ons blijven richten op de toekomst. Dat betekent: producten blijven ontwikkelen en beproeven, om ze na gebleken succes de plaats te geven die ze verdienen.”

Jan van Staalduinen