Saprotrofe Praktijkinformatie verzamelen en verspreiden binnen de sector

Platform Saprotrofe schimmels in het substraat van start

Door de toenemende druk op toepassing van veen vervangende producten en afnemend gebruik van breed werkende fungiciden, is meer risico te verwachten met overmatig groeiende saprotrofe schimmels in het substraat. Om beter inzicht te krijgen in de omvang en aard van de aanwezigheid van saprofyten in potplantenteelten is een platform opgericht om informatie vanuit de praktijk te verzamelen en daarover naar alle betrokkenen te communiceren.

Dit platform is een initiatief van RHP, VPN, LTO Glaskracht Nederland, Plantum, Wageningen UR en Groen Agro Control. Op de nieuwe website is alle beschikbare kennis en nieuws over saprofyten in de teelt te vinden. Daarnaast kunnen telers, eventueel anoniem, hun problemen met saprofyten in de teelt melden.
Saprotrofe schimmels, zoals Leucocoprinus en Sphaerobolus, zijn organismen die kunnen leven op dood organisch materiaal. Ze hebben geen levende waardplant nodig om in stand te blijven. De meesten blijven dan ook onopgemerkt. Onder bepaalde condities in de teelt kunnen sommige schimmels, die niet ziekteverwekkend zijn voor planten, echter uitbundig gaan groeien in het substraat en dan een teelt zodanig beïnvloeden dat de plantengroei alsnog ernstig wordt verstoord. In de sector ontbreekt het op dit moment aan kennis van deze schimmels en paddenstoelen in het algemeen en over de omstandigheden waaronder een organisme zich manifesteert in het bijzonder.

Arthur van den Berg
LTO Glaskracht Nederland