Glastuinders en hoogheemraadschap van Delfland mogen, vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet, verder met de ontwikkeling en realisatie van een collectieve waterzuivering op de rioolwaterzuivering in Hoek van Holland. Dat stelde minister Schultz tijdens algemeen overleg met de commissie water in de Tweede Kamer.

De beslissing van minister Schultz betekent dat glastuinders hun afvalwater ongezuiverd op de riolering kunnen blijven lozen. De gewasbeschermingsmiddelen die in het afvalwater aanwezig zijn, worden straks namelijk op de rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg met een aanvullende trap uit het water gehaald.

Uitstel

Minister Schultz reageerde met haar uitspraak op een vraag van kamerlid Jacco Geurts (CDA) die wilde weten of de tuinders konden rekenen op een tijdige wijziging van de Waterschapswet. Die wijziging is nodig om het collectief waterzuiveringssysteem mogelijk te maken. Glastuinders die betrokken zijn bij het zuiveringssysteem kunnen via maatwerk uitstel krijgen van de zuiveringsplicht die op 1 januari 2018 van kracht wordt. Hiermee kunnen zij de periode overbruggen die staat voor de realisatie van het collectieve waterzuiveringssysteem.

Wetswijziging

De wijziging in de Waterschapswet is nodig omdat de waterschappen op dit moment geen aanvullende zuiveringsheffing mogen opleggen aan specifieke gebruikersgroepen. Een wetswijziging neemt echter veel tijd in beslag en per 1 januari 2018 is de zuiveringsplicht al van kracht. Individuele glastelers zijn dan wettelijk verplicht minimaal 95% van gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren voordat zij het lozen in riool of oppervlaktewater.

Extra tijd

Afhankelijk van het maatwerk, hoeven glastelers die zijn aangesloten bij een zuiveringscollectief pas uiterlijk 2021 aan de lozingseisen te voldoen. De zuiveringscollectieven krijgen maximaal drie jaar extra tijd van de overheid om de gezamenlijke zuiveringen te realiseren.

Uitzonderlijke situatie

In Hoek van Holland is sprake van een uitzonderlijke situatie, omdat het afvalwater op rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg voor vijfentwintig procent afkomstig is van glastelers. Een verkenning uit 2015 wijst uit dat het daarom niet alleen voordeliger, maar ook betrouwbaarder is om de gewasbeschermingsmiddelen centraal uit het rioolwater te zuiveren. Daarom breidt het Waterschap Delfland de zuivering uit met een vierde trap. De zuivering gaat waarschijnlijk bestaan uit een behandeling met actief kool. Momenteel loopt er een onderzoek naar het zuiveringsrendement van deze methode.

Bron: Glastuinbouw Waterproof.

Gerelateerd