De NVWA vindt nog steeds extra aandacht nodig om het gebruik van niet-toegelaten middelen in de sierteelt onder glas terug te dringen. De controle-instantie trekt die conclusie in een rapport dat net voor de Kerst 2017 werd gepubliceerd.

Het gaat over de inspecties in 2016. In de periode 2012-2014 troffen inspecteurs bij roos, chrysant en orchidee regelmatig niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen aan. Daarom zijn vanaf 2015 gerichte inspecties ingezet. Die bestaan uit monstername en onderzoek van de administratie. In 2015 werd het beeld uit de eerdere periode bevestigd. Daarom zijn de controles voortgezet. De rapportages lopen een jaar achter: de resultaten over 2016 zijn pas net bekend.

Buitenlands middel

In 2016 hebben de inspecteurs 321 controles uitgevoerd. Bij 65 bedrijven was iets mis en is een rapport opgemaakt. Daaruit blijkt dat in 42 gevallen de teler een middel had gebruikt dat wel in Nederland was toegelaten, maar niet in de betreffende teelt. In 11 gevallen was een middel te veel of te vaak gebruikt. Er was 13 keer sprake van een vervallen toelating en 8 keer werd een niet toegestane stof aangetroffen. Bij twee bedrijven werd een buitenlands middel aangetroffen. Op grond van deze inspecties komt de NVWA bij snijbloemenbedrijven tot een percentage van 78% dat de regels naleeft. Bij potplantenbedrijven was dat 80%. Door een verandering van methodiek zijn deze cijfers niet met voorgaande jaren te vergelijken.

Groenteteelt

De NVWA concludeert dat aanhoudend aandacht voor het middelengebruik in de sierteelt onder glas noodzakelijk is. Positief punt zijn de ontwikkelingen bij potorchideeën: voorheen werd zeer frequent een niet-toegelaten middel in het groeimedium aangetroffen; in 2016 was dat aanzienlijk minder het geval.
Bij de groenteteelt onder glas is geen redenen voor extra inspecties. In 2016 vonden 29 inspecties plaats. Twee telers kregen een schriftelijke waarschuwing omdat ze de zuiveringsverplichtingen voor imidacloprid niet goed voor elkaar hadden.

Importcontroles

Met zeecontainers, luchtvracht en pakketpost komen illegale middelen het land binnen. De NVWA controleert daar sinds 2011 gericht op. Europees is het Rapid Alert System (RAS) opgezet om verdachte partijen te kunnen volgen vanaf het punt waar ze de EU binnenkomen tot de plek van bestemming. In 2016 heeft Nederland 11 RAS-meldingen doorgegeven van verdachte vervoersbewegingen. In 2015 waren dat er nog 26.
In eigen land heeft de instantie 87 importcontroles uitgevoerd. Bij de import via zeecontainers en luchtvracht is 30 ton gewasbeschermingsmiddelen en biociden in beslag genomen. In 5 gevallen is een proces-verbaal opgemaakt. Bij 18 zendingen werd de mogelijkheid gegeven om de overtreding ongedaan te maken. Bij de pakketpost werd 6 keer een illegaal middel gevonden.

Positieve noot

Ook bij parallelle import van middelen uit EU-landen, die dezelfde samenstelling hebben als in Nederland toegelaten middelen, kan iets mis gaan. Dat was 3 keer het geval: 2 keer kreeg de importeur de kans om de fout te herstellen, 1 keer werd er een proces-verbaal opgemaakt.
De NVWA sluit het rapport over 2016 af met een positieve noot: “Uit de uitgevoerde en geplande werkzaamheden blijkt een duidelijke tendens dat het bedrijfsleven zich wil engageren om gezamenlijk te werken aan een betere naleving.”
Overigens heeft de instantie afgelopen december (2017) nog 64.000 liter illegale middelen in beslag genomen als uitvloeisel van een onderzoek naar een verdachte importeur.

Tekst: Tijs Kierkels.

Gerelateerd