Kwel en inzijging vormen voor teelten in de grond een belemmering voor het hergebruik van drainagewater.

Een proef is gedaan op een praktijkbedrijf met lelieteelt in het Westland (Oranjepolder), waar zeer veel kwel optreedt. Een knie met verlengpijp werd op de hoofddrain gemonteerd, met een flowmeter. Door stapsgewijs de knie te verdraaien van horizontaal naar uiteindelijk verticaal werd het niveau van de uitstroom van de drainage in de onderbemalingsput met ongeveer 40 cm verhoogd en daarmee ook de grondwaterstand in de kas. Hiermee werd bereikt dat de tegendruk op de kwelstroom werd verminderd. Het bleek dat de inzijging daadwerkelijk kon worden verminderd met 40%.

Uit metingen met peilbuizen bleek dat de grondwaterstand in de kas gemiddeld 15 cm hoger kwam te liggen. Toch werd de bodem in de teeltlaag niet merkbaar natter, zo bleek uit metingen met vochtsensoren. De grondbewerking of het planten werd niet nadelig beïnvloed, ook was er aan de gewasontwikkeling niets nadeligs te merken. Ondanks het redelijke succes op dit bedrijf kan uit dit onderzoek geen algemeen geldend advies worden gedestilleerd. Het effect zal namelijk sterk afhangen van de omstandigheden ter plaatse.

Gerelateerd