Afnemers stellen steeds hogere eisen aan tuinbouwproducten. Om nog beter in te spelen op maatschappelijke wensen, staat de sector voor een nieuwe uitdaging. De Nederlandse glastuinbouw kan zo de meest duurzame tuinbouwsector van de wereld worden. In de Europese regelgeving is IPM (Integrated Pest Management) opgenomen als verplicht onderdeel van de bedrijfsvoering op tuinbouwbedrijven. Veel van de onderdelen van IPM worden al uitgevoerd.

Er blijven echter nog ziekten en plagen die moeilijk aan te pakken zijn. LTO Glaskracht Nederland is gestart met leergroepen, die in twee of drie bijeenkomsten één of meer specifieke problemen bespreken. Per bijeenkomst geven één of meer specialisten hun visie op mogelijke oplossingsrichtingen. Met de gehele groep worden ook de acht grondbeginselen van IPM doorgenomen, om verder te komen in de beheersing en bestrijding van de ziekte of plaag.
De grondbeginselen van IPM zijn:
1. Teelttechnieken, raskeuze (resistentie), bemesting, hygiëne, nuttige organismen;
2. Monitoring schadelijke organismen;
3. Beslis ondersteunend systeem (drempelwaarden);
4. Niet-chemische methoden;
5. Pesticiden doelgericht inzetten met een lage milieubelasting;
6. Inzet pesticiden beperken tot noodzakelijk niveau;
7. Afwisseling van middelen i.v.m. risico op resistentie;
8. Succes van de toegepaste beheersmaatregelen beoordelen.

Er komen leergroepen over de gewassen heen, maar ook gewasgericht. De precieze invulling van het programma wordt bepaald in overleg met de deelnemers. De leergroepen sluiten aan op de bijeenkomsten ‘Kick-off: Glastuinbouw IPM-proof’, die de afgelopen tijd door het hele land hebben plaatsgevonden. Belangstellenden voor kosteloze deelname kunnen zich aanmelden bij LTO Glaskracht. Meer informatie over de IPM-bijeenkomsten is hier terug te lezen.

Astrid van der Helm en Joke Vreugdenhil
LTO Glaskracht Nederland