Stadslandbouw is populair en biedt nieuwe inzichten die relevant zijn voor de gangbare tuinbouw. Binnen de PPS-Stadstuinbouw, mede gefinancierd vanuit de Topsectoren, richten we ons op lessen die we kunnen leren van de zakelijk-georiënteerde initiatieven.

Belangrijke succesfactoren zijn: schaalgrootte, organisatievorm, commitment van alle betrokken actoren en de relatie met de omgeving. Een hoge belevingswaarde en het hippe karakter passen bij de huidige samenleving waarin het belang van ‘groen’ op het welbevinden meer wordt onderkend. Dergelijke initiatieven krijgen vervolgens veel ‘free publicity’.

Veel initiatieven zijn echter te klein van omvang en daarom letterlijk te snel uitverkocht, wat jammer is van de verworven exposure. Het verhogen van de rentabiliteit en bedrijfszekerheid lijkt dichterbij te komen naar mate de maatschappelijke baten beter worden gekwantificeerd, zoals de rol in fijnstof wegvangen, de bijdrage aan voedselbewustzijn, wegnemen van neofobia bij kinderen en stimuleren van gezondere eet/leefstijlen, het invullen van zorg- en educatiebehoeften en verhogen van het woongenot. Ook telers kunnen er voordeel uit halen.

Tekst en foto: Wageningen UR.

Gerelateerd