Het is geen jaarlijks terugkerend genoegen dat de tuinbouw specifiek wordt genoemd in de troonrede van het staatshoofd tijdens Prinsjesdag. Daarom werd vanuit de sector afgelopen dagen verheugd gereageerd op de openlijke waardering van koning Willem Alexander voor onder andere de tuinders, ‘die dagelijks zorgen voor ons gezonde voedsel’.

In het verlengde daarvan voelt telersorganisatie LTO Glaskracht Nederland zich gesterkt door de plannen van het ministerie van LNV bij de realisatie van de sectorambities richting Verantwoorde Glastuinbouw. De prioriteit die LNV concreet geeft aan geïntegreerde gewasbescherming, gezonde bodem en biodiversiteit zijn in lijn met de ambities van de glastuinbouw.

Duurzame teelt

Het Kabinet maakt met deze begroting voor onze ondernemers een start met verbeteringen in gewasbescherming en plantgezondheid. “Dat is in lijn met ons voorstel voor een nieuw stelsel Groene Gewasbescherming. Samen met LTO Nederland bepleiten we een noodzakelijk extra financiële inzet op dit onderwerp ter grootte van € 60 miljoen voor de komende vijf jaar”, meldt Van der Tak.
De Nederlandse sierteeltsector onderscheidt zich door het brede assortiment snijbloemen. Het kabinet komt deze sector tegemoet door aandacht te hebben voor kleine toepassingen. “Dit biedt kansen voor de omschakeling naar een circulaire kas, waarin op een verantwoorde manier wordt geteeld. Het ministerie van LNV stelt budget beschikbaar voor kennisontwikkeling op het terrein van plantgezondheid. Dit is cruciaal voor verdere vergroening van de teelt. Wij vertrouwen erop dat LNV mede investeert in de ambities van de glastuinbouwsector om de weerbaarheid van plant- en teeltsystemen te vergroten.”

Waterkwaliteit speerpunt

Positief is de telersorganisatie verder over de extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor verbetering van de waterkwaliteit. Dit biedt de sector kansen om op korte termijn flinke stappen te zetten in het verbeteren van de waterkwaliteit. De hoop is wel dat het kabinet de beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen meer aan elkaar koppelt. Bijvoorbeeld door een extra zuiveringsstap bij de rioolwaterzuiveringen.

Sectorale ww-premies

Arbeid dreigt stilaan een hoofdpijndossier te worden voor de glastuinbouw. De economische groei zorgt voor werkgelegenheid en dalende werkloosheid. Maar er staan ook nog altijd veel mensen aan de kant, arbeidskrachten die de sector goed kan gebruiken. Volgens LTO Glaskracht ligt er een belangrijke taak bij het UWV en de gemeenten om veel meer uitkeringsgerechtigden werkfit te maken. “Dit vraagt om een stevige aanpak waarin sancties en activering van mensen voorop dient te staan. Van belang is dat gemeenten nu echt aan de slag gaan en dat de focus is “aan het werk”.
Bij het stimuleren van vaste dienstverbanden wordt voorgesteld de sectorfondsen af te schaffen en te komen tot een landelijk systeem met hoge premie voor tijdelijke arbeid en lage premie voor onbepaalde tijd dienstverbanden. “Dit houdt geen rekening met sectoren die sterk afhankelijk zijn van seizoensarbeid vanwege de natuur en haar seizoenen. Wij bepleiten de mogelijkheden om op enig niveau, sectorale ww-premies te blijven hanteren.”

Geen verhoging btw

Verder plaatst voorzitter Sjaak van der Tak ook een belangrijke kanttekening bij de plannen van het kabinet: “Gezonde voeding met voldoende groente en fruit is de basis voor een gezonde levensstijl. Tegen die achtergrond wijst LTO Glaskracht Nederland verhoging van de btw op groente en fruit dan ook met klem af. Het duurder maken van gezonde levensmiddelen heeft invloed op het koopgedrag van de consument. Focus voor de uit de hand lopende zorgkosten meer op preventie. Stop met het extra belasten van groente en fruit en verhoog de belasting op ongezonde levensmiddelen.”

Brexit

Tot slot uit Van der Tak zijn bezorgdheid over de nog ongewisse uitkomst van de aanstaande brexit. De effecten daarvan en van oplopende handelsconflicten in andere delen van de wereld vormen een bedreiging voor de vrije internationale handel, is zijn mening. “Recente berekeningen voorspellen 6% kostenstijging als gevolg van de brexit. Een dergelijke verzwaring van lasten is funest voor de glastuinbouw, waarin alle bedrijven zo sterk afhankelijk zijn van de internationale markt.”

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto: Fotostudio G.J. Vlekke.

Gerelateerd