De tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) gaan vanaf 2020 geleidelijk stijgen, zowel voor burgers als bedrijven. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet, dat tot doel heeft om duurzaam energiegebruik te stimuleren. De maatregelen pakken echter voor de glastuinbouw zeer nadelig uit.

Het wetsvoorstel met fiscale maatregelen uit het klimaatakkoord geeft invulling aan de wens om de lastenverdeling tussen bedrijven en huishoudens te verschuiven van 50%-50% naar 67%-33%. Deze wens komt voort uit het feit dat de opbrengsten van de ODE worden ingezet voor de SDE++, waar met name het bedrijfsleven van profiteert.

Onevenredige tariefsverhoging

De tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) gaan met name omhoog voor bedrijven met een groot elektriciteitsverbruik. Voor de verbruiksschijf 10.000 tot 50.000 kWh (klein MKB) en meer dan 10 miljoen kWh wordt een tariefstijging van circa 34% voorgesteld, terwijl de verbruiksschijf ertussen (50.000 tot 10 miljoen kWh) wordt geconfronteerd met een tariefstijging van bijna 180%, die op de meeste glastuinbouwbedrijven van toepassing is.
Onacceptabel voor Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. “Hiermee worden bedrijven en sectoren die voor het elektriciteitsverbruik volledig afhankelijk zijn van deze verbruiksschijf onevenredig geraakt.” Van der Tak is ‘not amused’ en roept de Tweede Kamer op tot actie. “Dit was geen onderdeel van onze afspraken in het Klimaatakkoord. Ik voel me er dus ook op geen enkele manier aan gehouden.”

Nadelig voor energietransitie

Adviesbureau BlueTerra meldt dat het ODE-voorstel ook de toepassing van warmtepompen zal belemmeren. “Veel industriële bedrijven waarvoor elektrificatie via warmtepompen een interessante verduurzamingsroute is, hebben een verbruik minder dan 10 miljoen kWh. De huidige voorgenomen ODE-heffingen maken het voor hen dus minder interessant om afscheid te nemen van aardgas en over te stappen op warmtepompen.”
Volgens Glastuinbouw Nederland zal het wetsvoorstel een averechts effect hebben op de omschakeling van aardgas (WKK) naar de inkoop van (groene) elektriciteit, wat een van de onderdelen is van de transitie naar een klimaatneutrale glastuinbouw. De organisatie stelt daarom voor de tariefsverhoging van de ODE procentueel evenredig te verdelen tussen alle verbruiksschijven en pleit voor een ODE-vrijstelling op duurzaam opgewekte elektriciteit.

Tekst: Mario Bentvelsen