LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland onderschrijven het grote belang van het verlagen van emissies van imidacloprid naar het oppervlaktewater. Beide organisaties kunnen zich dan ook vinden in het besluit van het Ctgb dat deze week bekend is gemaakt. Daarin staat dat het gebruik van imidacloprid houdende middelen in kassen alleen is toegestaan indien het restwater wordt gezuiverd voor tenminste 99,5%.

Mede op verzoek vanuit LTO is aansluiting gezocht bij de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). De technische mogelijkheden blijken ook voorhanden. De verwachting is dat voor de nu goedgekeurde technieken verklaringen kunnen worden afgegeven dat voor imidacloprid de 99,5% zuivering wordt behaald. Naast de zuiveringseis blijft het systeem van gecontroleerde distributie van kracht.

Nog geen certificaat vereist

LTO Nederland vindt dat er op dit moment nog geen certificaat kan worden geëist als dat certificaat nog niet is ontwikkeld. Totdat borging van de werkwijze via certificering mogelijk is, zal de gebruiker aannemelijk moeten maken dat bij gebruik van imidacloprid het te lozen restwater voor 99,5% wordt gezuiverd. Dit is volgens de telersorganisatie goed mogelijk. ‘Als een certificaat wel direct wordt geëist door het Ctgb betekent dit een algeheel verbod voor alle bedekte teelten. Een algeheel verbod draagt niet bij aan verduurzaming. Imidacloprid is van belang voor een schone start van de teelt en is nu nog een belangrijk middel voor bijsturing in de toepassing van IPM (Integrated Pest Management) dat uitgaat van een biologisch evenwicht. Op het moment dat imidacloprid niet meer kan worden gebruikt, zal de innovatie voor duurzamere gewasbescherming worden geremd’, zo luidt de verklaring.

Gesloten watersysteem

Genoemde partijen staan achter het voorstel van Ctgb om voor telers die geen afvalwater lozen (gesloten systeem) een pilot op te starten om te zien hoe dit systeem zo kan worden geborgd dat gebruik van imidacloprid door deze telers ook verantwoord is. ‘Dit is een belangrijke stap richting de gesloten kas.
Met deze aangekondigde maatregelen wordt het gebruik van imidacloprid alleen waar nodig en onder streng gecontroleerde omstandigheden toegepast zonder risico voor mens, dier en milieu.’

Tekst: Roger Abbenhuijs