De aanleg van warmtenetten voor de glastuinbouw kan een enorme impuls krijgen met de nieuwe Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG). Er is een startbudget van 12,5 miljoen euro beschikbaar, maar dat is nog maar het begin. “Dit gaat een belangrijk deel van de gewenste warmtenetten mogelijk maken de komende jaren”, verwacht Hans van den Berg van Glastuinbouw Nederland.

De energietransitie van de glastuinbouw komt een flinke stap verder met de subsidieregeling SWiG. De subsidieregeling gaat op 1 februari 2024 open en sluit op 29 augustus 2024, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangekondigd. Glastuinbouw Nederland is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de regeling door het ministerie van LNV en de RVO.
“We zijn hier heel blij mee”, reageert Hans van den Berg, die betrokken is als Procesmanager Warmte. Hij verwacht dat het budget voor 2024 nog uitgebreid zal worden. In totaal heeft het kabinet uit het nationale klimaatfonds een bedrag van 300 miljoen euro hiervoor gereserveerd. “Dat wordt gefaseerd opengesteld tot en met 2030. Dat is geen probleem omdat de projecten ook niet allemaal tegelijk komen”, licht Van den Berg toe. Wel moet de Eerste Kamer de toezegging van dit bedrag nog goedkeuren, vertelt hij.

Infrastructuur

Tot nu toe liep de aanleg van collectieve warmtenetten vaak aan tegen te hoge overheadkosten en de vraag in hoeverre de overheid daaraan ging meebetalen. Van den Berg: “Met deze subsidie moet een belangrijk deel van de aanleg van warmtenetten in de glastuinbouw mogelijk worden. Voor komend jaar verwachten we minstens tien aanvragen uit diverse regio’s.”
Investeerders kunnen bij goedkeuring van hun aanvraag 30% subsidie krijgen over de totale investeringskosten. Wanneer de toekomstige warmte volledig uit hernieuwbare bronnen of restwarmte afkomstig is, bedraagt de subsidie 45% van de totale kosten.
De subsidie betreft alleen de aanleg van de infrastructuur. De investeringen in andere onderdelen van het warmtesysteem zoals de warmtebron (geothermie of bijvoorbeeld koppeling van restwarmte) vallen net als de warmte-aansluitingen bij de afnemers niet onder deze subsidieregeling. Op maandag 18 december organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een webinar met een toelichting op de regeling.

Onrendabele top

De subsidie is bedoeld voor warmtecoöperaties, warmtebedrijven en warmte-infrastructuur-ondernemingen die al bezig zijn met de aanleg van een warmtenet of snel kunnen starten omdat plannen al vergevorderd zijn.
Deze partijen komen in aanmerking als hun project niet zonder subsidie is uit te voeren. De onrendabele top van het project mag niet lager zijn dan 25% van de subsidiabele kosten. Minimaal 60% van het vermogen dat nodig is voor warmtelevering moet worden afgenomen binnen de glastuinbouw. Een voorwaarde in de regeling is dat het om een efficiënt warmtenet gaat.

Tekst: Koen van Wijk