Op 28 november is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de inwerkingtreding regelt van nieuwe regelgeving voor glastuinbouw en open teelten. De afdeling Waterkwaliteit en -kwantiteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte dat bekend. Per 1 januari aanstaande geldt voor de glastuinbouw definitief de al langer aangekondigde zuiveringsplicht voor te lozen afvalwater. De nieuwe regelgeving is bedoeld om de verontreiniging van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

In de glastuinbouw moet per 1 januari 2018 afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat worden gezuiverd met een rendement van ten minste 95%. Telers hebben de mogelijkheid gehad om zich aan te melden voor het collectief zuiveren van het afvalwater om zo de kosten te beperken. Deze collectieven kunnen uitstel krijgen van het bevoegd gezag tot uiterlijk 1 januari 2021. Ook glastuinbouwbedrijven die in de grond telen en te maken hebben met veel toestromend grondwater (kwel en inzijging) kunnen bij het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften aanvragen, zodat de voorschriften kunnen worden toegesneden op de specifieke situatie van deze bedrijven.

Al lange tijd was duidelijk dat op begin volgend jaar de zuiveringsplicht zou gaan gelden bij het lozen van drainwater bij substraatteelten, drainagewater bij grondgebonden teelten en filterspoelwater als voor het spoelen van het filter bemest wordt gebruikt. De betreffende wetgeving (wijziging van het Activiteitenbesluit) was al wel gepubliceerd, maar nog niet officieel in werking. Dat was ook de reden waarom het maatwerk voor de collectieven nog niet kon worden verleend. Een en ander houdt in dat bevoegd gezag met onmiddellijke ingang al het maatwerk kan verlenen, waardoor de collectieven duidelijkheid hebben of ze uitstel krijgen voor de realisatie van hun collectieve voorziening.
Daarnaast is een meetprotocol opgesteld om het zuiveringsrendement van een installatie vast te kunnen stellen. De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) houdt een lijst bij met installaties die volgens het meetprotocol voldoen aan de gestelde eisen. Deze lijst is te vinden op de site van de Helpdesk Water. Op deze lijst staan ook mobiele installaties die interessant zijn voor telers met weinig afvalwater. Met deze goedgekeurde installaties kunnen telers aantonen dat zij ten minste 95% zuivering van het afvalwater halen. Telers die geen afvalwater lozen hoeven niet te beschikken over een installatie. Voor handhavers en telers is een protocol opgesteld waarmee zij aannemelijk kunnen maken dat zij niet lozen.

De nieuwe regelgeving is aangekondigd in de Nota Gezonde groei duurzame oogst (2e Nota duurzame gewasbescherming, 2013). In 2015 zijn afspraken gemaakt over de implementatie van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw in het zogenoemde Hoofdlijnenakkoord Zuivering Glastuinbouw, waarin ook is opgenomen dat het toelatingsbeleid en milieubeleid zoveel als mogelijk zullen worden gesynchroniseerd. De betrokken partijen bij het akkoord zijn: LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Informatie over waterzuiveringsinstallaties is te vinden op de website van de Helpdesk Water. De lijst met goedgekeurde waterzuiveringsinstallaties en de PDF’s van de betreffende wettelijke besluiten staan op de website van LTO Glaskracht Nederland.

Tekst: Guus Meis, Waterspecialist LTO Glaskracht Nederland. Foto: Fotostudio G.J. Vlekke/Fotovak B.V.

Gerelateerd