Vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis kwam het ministerie van SZW met de NOW-regeling. Voor ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw bleek die regeling echter ontoereikend. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een apart noodfonds voor deze sectoren; een unieke ontwikkeling want naast de glastuinbouw ontvangen alleen de aardappelsector en de cultuursector extra financiële steun vanuit de regering.

Veel telers vragen zich volgens Glastuinbouw Nederland af of ze de subsidie uit de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) moeten aftrekken van hun aanspraak op het noodfonds? Overleg met het ministerie van LNV heeft meer duidelijkheid opgeleverd over deze vraag. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat veel telers sowieso geen NOW-subsidie hebben aangevraagd, in afwachting van de sectorspecifieke noodsteun.

Rekenvoorbeelden

De toelichting van LNV kan volgens Glastuinbouw Nederland het beste worden duidelijk gemaakt aan de hand van twee rekenvoorbeelden:

Voorbeeld A: Een bedrijf met een omzet van € 200.000 en een omzetverlies van € 100.000, heeft recht op een maximale bijdrage vanuit het noodfonds van € 49.000. Immers: 30% is ondernemersrisico en van de resterende € 70.000 wordt 70% vergoed. Als in een eerder stadium NOW-subsidie is aangevraagd van € 20.000, dan wordt alleen de resterende € 29.000 bijgedragen vanuit het noodfonds.

Voorbeeld B: Een groot bedrijf met een omzetschade van € 2 miljoen, heeft een bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen vanuit de NOW-regeling. Zijn omzetverlies komt daardoor uit op € 1,5 miljoen, waarmee hij boven het plafond blijft van € 1 miljoen schade. Daardoor hoeft de NOW-subsidie niet van dat bedrag te worden afgetrokken.

Ondertussen wordt met LNV gesproken over de tweede fase van de steunmaatregelen. Dat betreft enerzijds bedrijven die tot op heden buiten de diverse regelingen vallen en anderzijds het doortrekken van de maatregelen voor de periode na 31 mei.

Bron: Glastuinbouw Nederland