Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water en het zuiveringsrendement voor imidacloprid is via het Wettelijk Gebruiksvoorschrift zelfs vastgesteld op ten minste 99,5%. Momenteel telt de BZG-lijst voor glastuinbouw installaties van zeven bedrijven; een overzicht.

De zuiveringsplicht betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. Om aan deze plicht te voldoen, dienen telers gebruik te maken van één van de installaties op de BZG-lijst. Alleen deze oplossingen worden officieel goedgekeurd. Willen fabrikanten/leveranciers hun zuiveringsinstallaties laten opnemen, dan worden deze door een onafhankelijke partij getest volgens een voorgeschreven meetprotocol.

HortiZone van Agrozone

De Hortizone werd in oktober 2016 als eerste zuiveringsinstallatie op de BZG-lijst geplaatst. Agrozone beschikt over twee typen BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallaties voor lozingswater op basis van de nieuwste ozon technologie. Het type ECO is een compacte installatie met een capaciteit van 0,7 of 1,2 m3/h. Het apparaat is net iets groter dan een europallet, kant en klaar opgebouwd met een 230V stekker zo te plaatsen. De PRO is een grote variant met capaciteiten tot 10 m3/h. De systemen zijn de enige waarbij de ontsmetting wordt gestuurd op redoxwaarde (waterkwaliteit). Alle modellen zijn gecombineerd te gebruiken als drainwaterontsmetter en zuivering, waarbij de debieten voor ontsmetten tot wel vier keer hoger liggen.
Het apparaat is ontworpen als zelfstandige ontsmetter maar is uitstekend in te zetten naast een bestaande UV-ontsmetter waarbij de transmissiewaarde van het water fors wordt verhoogd.
De werking is 100% gebaseerd op ozon. Er zijn dus geen verbruiksartikelen zoals actief kool, waterstofperoxide, gecoate keramische korrels of iets dergelijks nodig. Ontsmetten met ozon verhoogt het zuurstofniveau in het gietwater en stimuleert de nutriëntenopname en goede bacteriën. Tevens worden groeiremmers en wortel-extrudaten verwijderd. De unit is voorzien van intelligente PLC besturing. Telers kunnen het systeem op afstand bedienen via de smartphone of PC.

Apollo Plus van Enthoven Techniek

November 2016 keurde de BZG het zuiveringssysteem Apollo Plus goed. Dit systeem van Enthoven Techniek is gebaseerd op een techniek die gebruik maakt van waterstofperoxide in combinatie met lagedruk UV. Het lozingswater, afkomstig uit substraat- of grondgebonden teelt, wordt het systeem ingepompt waarna het door zandfilters wordt geleid die eerst de grove deeltjes verwijderen. De afbraak van de gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats door waterstofperoxide toe te voegen en het water door lagedruk UV-reactoren te leiden. Zodra het water de reactoren verlaat, is het direct gezuiverd.
Het is een stand-alone installatie die rechtstreeks wordt aangesloten tussen rioolbuffersilo en riool, mits het riool over voldoende capaciteit beschikt om het lozingswater af te voeren. Er is geen actief koolfilter nodig en de onderhoudskosten zijn laag. Het systeem is getest door Wageningen University & Research. De testen zijn uitgevoerd met standaardwater, representatief voor lozingswater uit de glastuinbouw. De Apollo Plus voldoet aan de vereiste 95% en voor imidacloprid 99,5% zuiveringsrendement.


Wat is de BZG?

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) valt onder de verantwoordelijkheid van het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG). De BZG is een technische beoordelingscommissie, waarin belanghebbende partijen vanuit de overheid en bedrijfsleven zitting hebben. De commissie beoordeelt of het uitgevoerde onderzoek aan de eisen uit het meetprotocol en de zuiveringsinstallatie aan het beoogde zuiveringsrendement voldoet. Dit is zowel in het belang van telers als toezichthouders. Omdat:

  • Een teler duidelijkheid heeft over welke zuiveringsinstallatie in zijn/haar situatie geschikt is om aan de regelgeving te voldoen en
  • De toezichthouder inzicht heeft of het verplichte minimale zuiveringsrendement wordt behaald met de door een teler toegepaste zuiveringsinstallatie.

De werkwijze voor de aanvraag- en beoordelingsprocedure staat beschreven in het rapport ‘Werkwijze beoordeling zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw’.


Opticlear Diamond van Water IQ

De Opticlear Diamond is december 2016 toegevoegd aan de BZG-lijst van goedgekeurde installaties voor de individuele zuiveringsplicht. Met een gemiddeld zuiveringsrendement van 99,8% werd de eis van 95% ruim gehaald. De politiek gevoelige stof imidacloprid werd voor meer dan 99,5% verwijderd bij de behandeling. De BZG-goedkeuring geldt voor elf types van de installatie, inclusief de nieuwe E4 single en twin pack.
Er is een passend systeem voor alle spuivolumes de maximale capaciteit bedraagt 150 m3 per uur. Negen van de elf modellen zijn primair gericht op drainwaterbehandeling met de spuimogelijkheid als extra functie. Het systeem werkt volgens oxidatieve zuivering op basis van H2O2, geïoniseerde lucht en een katalysator. De dosering daarvan wordt automatisch gestuurd aan de hand van het debiet. Ook de eerder geplaatste machines uit 2014 en 2015 zijn met een aantal modificaties technisch gelijk te stellen aan de BZG-goedgekeurde installaties.

CleanLite van HortiMaX

Eind december 2016 ontving ook de CleanLite de BZG-goedkeuring. Dit systeem biedt telers een individuele, compacte en complete oplossing voor het verwijderen van tenminste 95% gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater. Daarnaast verwijdert de installatie imidacloporid voor >99,5% uit het water. De werking baseert zich op een combinatie van ultraviolette straling en injectie van waterstofperoxide. Het UV-licht zet H2O2 om in hydroxylradicalen (OH) die vervolgens de gewasbeschermingsmiddelen zeer effectief afbreken.
Het apparaat wordt geleverd via de vaste dealers en is beschikbaar met oplopende capaciteit vanaf 10 m3 per dag. Het is uitgevoerd met een basiscapaciteit van 400 liter/h per 2 lage druk UV lampen. Voor elke extra set van twee lampen komt er 400 liter/h aan capaciteit bij. Het systeem is eenvoudig inpasbaar in bestaande installaties, ongeacht of die van HortiMaX zijn. De installatie is een stand-alone unit (afmetingen: 1.800 x 800 x 1.750 mm, exclusief vaatjes voor zuur en H2O2) met controller. Het touchscreen met icoontjes maakt gebruik eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Volgens een calculatiemodel van Wageningen University & Research komt de installatie als goedkoopste oplossing uit de bus.


Avag roept telers op snel na te denken over beste oplossing op hun bedrijf

Als brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- en installatiesector is AVAG zich uiteraard goed bewust van de naderende zuiveringsplicht. Al vroeg maande ze toeleveranciers tot actie om voldoende zuiveringsinstallaties te ontwikkelen. Die zijn er. Nu ligt de bal bij de telers.

Met installaties van zeven leveranciers op de BZG-lijst hebben telers voldoende keuzemogelijkheid, meent AVAG-voorzitter Harm Maters. “De branche heeft zijn innovatiekracht getoond. Op dit moment maken we ons vooral zorgen over de telers zelf. Ik heb het idee dat er te licht over de aankomende zuiveringsplicht wordt gedacht. Wij roepen ondernemers daarom op om na te denken over de beste oplossing voor hun bedrijf. Ervaring leert dat de doorlooptijd van dit ‘bewustwordingstraject’ gemiddeld twee tot drie maanden bedraagt. Ook loopt de planning van de installateurs vol. Begin daarom op tijd. Of liever nog, zorg dat je vandaag nog start.”

Expertise bundelen

De brancheorganisatie doelt daarmee op het in kaart brengen van alle waterstromen. “Hoe zit het bedrijf technisch in elkaar? Is het watersysteem helemaal gesloten of zijn er reststromen? Om hoeveel afvalwater gaat het precies? Pas wanneer dat allemaal duidelijk is, kan een juiste installatie worden gekozen.”
Maters adviseert telers om met hun vaste leverancier de waterhuishouding te bekijken. Door samen te werken, wordt expertise gebundeld. “Het is zo januari 2018! Wees erop attent dat dit niet ‘even’ is geregeld in december.” Ondertussen kijkt AVAG alweer vooruit. Zo werkt de organisatie samen met LTO Glaskracht aan de ontwikkeling van formats voor onderhoud van de zuiveringsinstallatie. Want wat goed is, moet goed blijven.


Vialux E-Line van Priva

De Vialux E-Line ontving in maart 2017 de BZG-goedkeuring. De beoordelingscommissie stelde vast dat de installatie in combinatie met de M-Line UV kamers voldoet aan de wettelijk gestelde zuiveringsverplichting. De installatie is gebaseerd op geavanceerde UV-oxidatie en is verkrijgbaar als specifiek zuiveringssysteem of als uitbreidingsmodule waarmee een zuiveringsfunctie aan een M-Line ontsmetter is toe te voegen. De E-Line is beschikbaar in vier verschillende varianten.
De nadruk ligt op hergebruik van drainwater en het voorkomen van onnodig lozen. Met een beperkte investering zijn bestaande Vialux-installaties uit te breiden met een zuiveringsfunctie die voldoet aan de BZG-goedkeuring. Het goedgekeurde systeem heeft per set van twee M-Line UV-kamers een zuiveringscapaciteit van 0,75 m3/h. Dit geldt zowel voor het zuiveringssysteem als de E-line uitbreidingsmodule voor op een ontsmettingssysteem. De systemen worden aangestuurd door de Connext software. Dit is mogelijk in een substation uitvoering maar ook als onderdeel van het totale watermanagement.
Sinds augustus is ook de Priva Vialux HD-UV BZG goedgekeurd, waarmee het bedrijf dus drie systemen op de lijst heeft staan.

WaterQ Defender

In lijn met de zuiveringsplicht introduceerde WaterQ afgelopen april de Defender. De installatie behaalt de wettelijk verplichte 95% zuiveringsrendement. Ook de extra norm met betrekking tot de zuivering van imidacloprid wordt ruimschoots gehaald (>99,5%). De werking baseert zich op het principe van geavanceerde oxidatie door toepassing van waterstofperoxide en lagedruk UV. Capaciteit bedraagt 0,75 tot 4,5 m3/h, met eventuele verdere opschaling door parallel toevoegen van 1 UV-reactorkamer per 0,75 m3/h. Het systeem blijft compact, ook bij opschaling.
Deze zuiveringsinstallatie maakt gebruik van voorfiltratie (5 μm). Er is geen salpeterzuur nodig omdat het apparaat zelfreinigend is door middel van automatische wissers op de UV-lampen. Het apparaat is tevens voorzien van alarm- en loggingsystemen met een gebruiksvriendelijke touchscreen bediening voor procesbewaking.


AWZI Nieuwe Waterweg als collectieve oplossing

Sinds 1 juni 2017 kunnen telers in het verzorgingsgebied van de AWZI Nieuwe Waterweg (AWZI-NW) zich aanmelden voor deelname aan de centrale collectieve waterzuivering.
Op basis van de eerste tranche aanmeldingen hebben het projectteam van LTO Glaskracht en het Hoogheemraadschap van Delfland besloten dat nadere uitwerking zinvol is. Voor deelnemende telers wordt via maatwerk uitstel aangevraagd. Daarnaast moet worden uitgewerkt hoe de eigen waterstromen in het bedrijf lopen en dat het lozen op het riool is geborgd.
Ondernemers in het gebied, die nog niet zijn aangemeld voor het collectief AWZI-NW maar alsnog willen deelnemen, kunnen zich nog aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op de website van LTO Glaskracht Nederland.


Poseidon van Moor Filtertechniek

Tot slot de Poseidon. Deze installatie van Moor Filtertechniek trad afgelopen juli toe tot de BZG-lijst. De installatie werkt op basis van nanofiltratie en actief kool. Het biedt daarmee een oplossing om natrium uit het drainwater te verwijderen zonder dat kostbare nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen worden geloosd. Het betreft geen zuivering van een volledige stroom. De installatie moet passen binnen de teeltwijze en bedrijfsvoering.
De installatie wordt aangeboden met een capaciteit van 1,25 m3 en 2,50 m3. De installatie is PLC-gestuurd en voor een optimaal stroomverbruik voorzien van twee frequentieregelaars. Het geheel is makkelijk te installeren (plug-and-play). Optioneel is de zuiveringsinstallatie te voorzien van een nageschakelde omgekeerde osmose-installatie om het te lozen water te concentreren en zo de hoeveelheid te lozen water met 80% te verlagen. Het schone water wordt weer teruggeleid naar de schoondrainsilo.

Tekst: Jojanneke Rodenburg

Gerelateerd