De glastuinbouw sector gebruikt diverse meststoffen, waaronder fosforhoudende meststoffen (P). Deze worden veelal gemaakt van fosfaatgesteente dat vooral afkomstig is uit mijnen in bijvoorbeeld Marokko, China en de VS.

Zowel de winning van fosfaat (denk aan mijnbouw en transport), als de lozing van fosfaat op oppervlaktewater en bodem vormen een aanzienlijke belasting voor het milieu. Bovendien raken fosfaatreserves op den duur uitgeput. Wij onderzoeken daarom samen met Wageningen Food & Biobased Research en Wageningen Food Safety Research welke alternatieve bronnen er zijn voor hernieuwbaar fosfaat, relevant voor de glastuinbouw.

Onderzoek naar toepasbaarheid en technische mogelijkheden

We kijken naar schaalbaarheid, toepasbaarheid en technische mogelijkheden van bronnen zoals rioolslibas, dierlijke mest en -reststoffen. Een inventarisatiestudie vindt plaats in 2023 en de meest veelbelovende bronnen en toepassingen worden in 2024 in een Living Lab setting verder ontwikkeld, met betrokkenheid van bedrijfsleven en overheid. Dit Kennisbasis onderzoek valt onder het KB-Programma: Circulair en Klimaatneutraal dat gefinancierd wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research is aandrijver en uitvoerder van onderzoek dat focust op de transitie naar een circulaire glastuinbouwsector.

Tekst: Alexander Boedijn