Hydreco, HAL, Eneco, AgroEnergy en tuinders uit de regio Noukoop-Balijade en de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan de haalbaarheid onderzoeken van aardwarmtelevering aan het bestaande warmtenet van Ypenburg, het glastuinbouwgebied Noukoop-Balijade en de resterende gebouwde omgeving in Nootdorp. Daartoe hebben de partijen op 18 januari een intentieovereenkomst gesloten.

Haagse Aardwarmte Leyweg, Hydreco GeoMEC en Eneco hebben gezamenlijk een opsporingsvergunning voor de regio Ypenburg/Nootdorp aangevraagd. Na toekenning door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) starten de partijen met het verkennen van de mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte in deze regio. Indien het onderzoek succesvol wordt afgerond kunnen in de toekomst woningen, kantoren en het aanpalende glastuinbouwgebied op deze manier van duurzame warmte worden voorzien.

Kansen voor geothermie

De ondergrond in de regio heeft zich al bewezen bij verschillende andere geothermieprojecten. In combinatie met het bestaande warmtenet en de ervaring van de betrokken partijen zijn de geothermieprojecten bij een positieve uitkomst van het onderzoek binnen enkele jaren te realiseren.
Zo hebben Haagse Aardwarmte Leyweg en Hydreco GeoMEC al veel kennis en expertise opgedaan bij het operationeel maken van het aardwarmteproject in Den Haag aan de Leyweg. Deze partijen willen die kennis inzetten om in de regio Ypenburg/Nootdorp verschillende geothermieprojecten te ontwikkelen.
Ook aan de afnemerszijde zijn er in deze regio veel kansen. De ondernemers in Noukoop-Balijade zien het plan als een mooie kans om een grote stap te zetten naar verduurzaming. Door de ondernemers in het betrokken gebied is hiervoor het besluit genomen om een warmtecoöperatie op te richten.

Duurzame warmtenetten

Op het bestaande warmtenet van Eneco in Ypenburg zijn circa 10.000 woningen en bedrijven in de regio aangesloten. Michiel van den Berg, directeur Warmte en Koude bij Eneco: “Eneco wil haar warmtenetten verder verduurzamen. Om dat mogelijk te maken zoeken we continu naar nieuwe duurzame bronnen. In Ypenburg werken we nauw samen met bewoners aan het verduurzamen van het net. Geothermie is één van de opties. De betrokkenheid van alle betrokken partijen maakt het mogelijk om de kansen voor verduurzaming met aardwarmte snel in kaart te brengen.”
AgroEnergy, onderdeel van Eneco, is als energiepartner van de glastuinbouw betrokken. Rien Bot, Directeur Warmte bij AgroEnergy: “De combinatie van woningen en glastuinbouwbedrijven op één warmtenet, maakt dat de beschikbare warmte nog efficiënter ingezet kan worden.”

Energietransitieplan

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Hiervoor wil de gemeente een energietransitieplan opstellen. Wethouder Frank van Kuppeveld: “Het benutten van aardwarmte is een mooie kans voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de regio Pijnacker-Nootdorp. We maken nu nog geen keuze, maar doen onderzoek. De resultaten van het onderzoek leveren belangrijke bouwstenen op voor de energietransitie en beter zicht hoe de regio Ypenburg/Nootdorp past in een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur. Door de samenwerking met andere partijen wordt gebruik gemaakt van kennis uit de praktijk.”