Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de weg inslaan naar kringloopland- en tuinbouw. Dat blijkt uit een persbericht van LNV en een document dat de minister naar de Tweede Kamer stuurde om haar visie toe te lichten. Schouten wil dat de Nederlandse land- en tuinbouw en visserij in 2030 de omslag naar kringlooplandbouw heeft voltooid.

Voor de totstandkoming van haar visie op de toekomst voor de land- en tuinbouw sprak Schouten met verschillende boeren, tuinders en maatschappelijke organisaties. Deze gesprekken overtuigden de minister ervan dat de Nederlandse voedselvoorziening veiliggesteld kan worden met de overstap naar kringloopland- en tuinbouw.

Uitdagingen

In een persbericht laat Schouten weten dat het kabinet de toonaangevende rol van de Nederlandse land- en tuinbouw en visserij wil behouden, maar dat Nederland ook voor een aantal grote uitdagingen staat. Schouten draagt daarbij de uitputting van de bodem, een verlies aan biodiversiteit en het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord aan als voorbeelden.

Minder grondstoffen

“Het Nederlandse land- en tuinbouwsysteem is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijk kosten”, geeft Schouten aan. “Na de Tweede Wereldoorlog was dat ook de grote opdracht, maar hierdoor staat onze landbouw inmiddels wel steeds meer onder druk. Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen – en dus minder belastend voor het milieu – ons voedsel te produceren.”

Eindproduct of grondstof

Bij kringloopland- en tuinbouw dienen alle producten die een bedrijf verlaten gebruikt te worden als eindproduct of grondstof voor andere schakels in de kringloop. Volgens Schouten snijdt het mes bij kringloopland- en tuinbouw hierdoor aan twee kanten: “Kringloopland- en tuinbouw doet recht aan de natuur en levert ook een goede boterham op.

Bestaande trend

Met de keuze om naar een kringloopland- en tuinbouw toe te werken, haakt Schouten aan bij een ontwikkeling die reeds is ingezet. Steeds meer land- en tuinbouwbedrijven werken in kringlopen. De kringloop in de veehouderij, akkerbouw en tuinbouw hoeft daarbij niet beperkt te blijven tot één bedrijf, maar kan zich uitstrekken tot meerdere bedrijven in een grote of kleine(re) regio.

Diversiteit

De diversiteit in de kringloopland- en tuinbouw zal volgens minister Schouten groot zijn. De minister verwacht dat de ene ondernemer inzet op voedselproductie voor de lokale markt en daarvoor partners zoekt, terwijl anderen kansen zien voor de export naar de wereldmarkt en daarvoor hun internationale relaties benutten. Volgens Schouten gaat het vaak om een combinatie van beide vormen.

Eerlijke prijs

In het persbericht en de brief naar de Tweede Kamer geeft Schouten aan dat de omslag naar kringloopland- en tuinbouw alleen kan slagen als boeren en tuinders ook een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. “Telers willen een eerlijke beloning voor de productie van duurzame, veilige en hoogwaardige producten. Alleen dan krijgen zij de gelegenheid om te investeren. Daarom slaat deze visie ook op de banken, de voedingsindustrie, supermarkten en de consument”, aldus Schouten.

Eerste stap

Momenteel is minister Schouten bezig met de eerste stap naar de omzet naar kringloopland- en tuinbouw. Deze eerste stap bestaat uit het maken van afspraken tussen de overheid en maatschappelijke partijen over welke resultaten de komende jaren bereikt moeten worden en hoe deze te meten. Daarnaast zijn ook afspraken nodig over de inzet van de verschillende betrokken partijen. Het doel is om al deze afspraken in het voorjaar van 2019 vastgelegd te hebben.

Foto: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Gerelateerd