In de jaren ’80 en ’90 is er veel onderzoek gedaan naar effecten van zoutophoping bij substraatteelten. Eerst was dit vooral bedoeld voor de teelt in steenwol met vrije drainage, maar later vooral ook voor systemen met hergebruik van drainage (gesloten teeltsysteem).

Hieruit zijn normen voor de waterkwaliteit en grenswaarden voor het wortelmilieu afgeleid voor EC, Na en Cl. Daarboven zou doorspoeling of spui nodig zijn. Echter inmiddels zijn de teeltwijzen veranderd, productieniveaus liggen hoger en er wordt bij hogere EC-waarden geteeld. Omdat drainlozing op dit moment volop in discussie is en emissieloos telen steeds belangrijker wordt, is er alle reden voor om deze grenzen opnieuw te bekijken.

Om deze reden zijn we een onderzoeksproject gestart naar de effecten van Na en hoe we de effecten van oplopend Na in het recirculerende water kunnen beperken. Het net gestarte onderzoek is een teeltproef met paprika met Na trappen tot 10 mmol/l, bij gelijkblijvende EC. Een van de behandelingen is het aanpassen van de K/Ca verhouding. In een ander onderzoek deze zomer wordt geprobeerd via een restgoot de Na ophoping tegen te gaan.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd