Proeftuin Zwaagdijk en Greenport Noord-Holland Noord hebben zich aangesloten bij Fertinnowa, een Europees kennisnetwerk voor duurzaam watergebruik in de groente-, fruit- en sierteelt.

In Fertinnowa (‘Transfer of Innovative techniques for sustainable Water use in Fertigated crops’) werken 23 onderzoeksinstituten samen, waaronder proeftuin Zwaagdijk. Het netwerk beoogt beschikbare technologieën en kennis samen te brengen, uit te wisselen én te implementeren op bedrijfsniveau om zo duurzaam watergebruik in de groente-, fruit- en sierteelt te bevorderen. Fertinnowa wordt gefinancierd uit het Horizon 2020 Research and development programma van de Europese Unie. Het betreft een driejarig project, dat loopt van 2016 tot 2019.

Kennisplatform watertechnologie

De aangesloten bedrijven willen een kennisplatform creëren om bestaande en nieuwe watertechnologieën te evalueren en indien mogelijk breder toe te passen. Het streven is alle belanghebbenden over verschillende teelten, teeltsystemen en landen op de hoogte te houden van de verzamelde technologieën en behaalde resultaten, ook wel de ‘multi-actor approach’ genoemd. Proeftuin Zwaagdijk, kenniscentrum voor de tuin- en akkerbouw, brengt kennis in over een groot aantal onderzoekstrajecten in watertechnologie, waaronder waterzuivering, beluchting en hydroponic teeltsystemen. Uit Nederland zijn ook Priva en TNO partner.

Conferentie Bretagne

Onlangs zijn bij onderzoeksbedrijf CATE in Bretagne de eerste resultaten in het project gedeeld met ruim 200 belanghebbenden. Ook GreenPort NHN was aanwezig als lid van de ‘External Advisory Board’. Rian van Dam: ‘In Noord-Holland Noord gebruiken we als grootschalige tuinbouwsector veel water. De laatste jaren hebben we mooie stappen gezet richting duurzaam watergebruik. Bijvoorbeeld in het project Agrivizier waar we gezocht hebben naar de optimale manier van waterzuivering in de tulpenbroei. GreenPort NHN adviseert de projectgroep en behartigt de belangen van Noord-Holland Noord in het netwerk’.
In het eerste projectjaar zijn ruim 400 interviews gehouden met telers en stakeholders in Europa. Beschikbaarheid en kwaliteit van irrigatiewater blijkt de grootste uitdaging, met name in de Zuid-Europese tuinbouw. Andere uitdagingen zijn er bij het hergebruik van drainwater. De toepassing van sensortechnologie en het optimaliseren van het nutriënt management bij irrigatie werden als grote kansen gezien om watergebruik te verduurzamen. Komende periode worden watertechnologieën uit de verschillende tuinbouwregio’s in Europa in kaart gebracht. Opnieuw zullen telers en stakeholders betrokken worden om kennis hierover te delen. In het najaar van 2017 zal de tweede Fertinowwa conferentie worden georganiseerd bij Demokwekerij Westland.

Bron: Greenport Noord-Holland Noord