De tuinbouwsector is een fieldlab (een soort proeftuin) rijker. Op 2 december ontving Stichting Control in Food & Flowers (SCFF) erkenning als Fieldlab Identificatie Organische Stoffen en een cheque ter waarde van 800.000 euro uit handen van gedeputeerde Meindert Stolk (Economie & Innovatie) van Provincie Zuid-Holland. Het geld is bestemd voor de aanschaf van kostbare apparatuur om complexe organische moleculen nauwkeurig te identificeren.

We weten al heel lang dat organische stoffen invloed hebben op de groei en gezondheid van planten en bodemleven, en dat er kansen liggen om organische stoffen uit reststromen (plantenresten, slib, zuiveringsstromen) beter te verwaarden. Gedetailleerde kennis over de aanwezigheid, werking en interacties van specifieke organische stoffen in bodems, substraten en watermilieus is echter nog zeer beperkt. Die kennis is wel nodig om organische stoffen effectiever te kunnen benutten in duurzame teeltsystemen en de verwaarding van afvalstromen. Dankzij de erkenning en de daaraan verbonden subsidie kan het fieldlab investeren in apparatuur die de kennislacune kan opvullen.

Aanvraag breed gedragen

De erkenningsaanvraag van SCFF bij het innovatieprogramma Kansen voor West van de Provincie Zuid-Holland werd onderschreven door een brede groep van bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties, waaronder Glastuinbouw Nederland, RHP, Wageningen UR, TUD en UvL.
“Er liggen heel veel vragen voor fundamenteel en toegepast onderzoek naar organische stoffen en biochemische interacties in bodem en water”, zegt André van der Wurff, die de oorkonde en de symbolische cheque in ontvangst nam. “De fundamentele vragen zijn het domein van de universiteiten, wij houden ons met beperkte middelen al jarenlang bezig met praktijkonderzoek. In die zin waren we al een soort proeftuin. Dankzij de erkenning kunnen we opschalen tot een Fieldlab 2.0.”

Systeemsprong

Het subsidiebedrag is volledig bestemd voor de aanschaf van een state-of-the-art chromatograaf met hoge resolutie. Daarmee is een veel bredere range van organische stoffen nauwkeurig te identificeren en te kwantificeren dan mogelijk is met de thans beschikbare apparatuur.
“Deze technologie gaat wezenlijk bijdragen aan de systeemsprong die nodig is om de plantaardige productie te verduurzamen en de verwaarding van restromen van een laagwaardig naar een hoogwaardig niveau te tillen. Hiermee vergroten we het verdienkapitaal in Zuid-Holland voor kringlooplandbouw en biobased applicaties. De erkenning geeft aan dat de provincie zich bewust is van de enorme kansen die er op die vlakken liggen.”

Vier onderzoeksdomeinen

Onder leiding van dr. Faezeh Nami richt het onderzoek zich op vier gebieden die voor de glastuinbouw allemaal relevant zijn:

  • Organische meststoffen, bodemverbeteraars en substraten;
  • Reststromen afvalwater;
  • Bio-actieve plantinhoudstoffen;
  • Biostimulanten, gewasbescherming en hulpstoffen.

Black box

Van der Wurff: “Dankzij de nieuwe apparatuur kunnen we eindelijk een veel scherpere en gedetailleerde blik werpen in de ‘black box’ die de wereld van organische stoffen nog steeds in belangrijke mate is. Zonder de nieuwe chromatograaf en de erkenning die nodig was om tot aanschaf over te kunnen gaan, zouden we nog heel lang in het duister blijven tasten.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Martijn Beekman