De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en het risico op gevaar voor mens, dier of milieu worden bepaalde overtredingen zwaarder ingeschaald, komen corrigerende maatregelen sneller in beeld en zijn veelplegers onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Daarnaast kunnen bestuurlijke boetes bij meerdere overtredingen door stapeling oplopen en wordt strenger opgetreden bij herhaalde overtredingen binnen een periode van drie jaar. Dit nieuwe interventiebeleid treedt op 17 augustus 2020 in werking.

Nieuwe interventiebeleid strenger

De NVWA heeft haar huidige interventiebeleid op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en biociden geactualiseerd. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vormt de basis van dit beleid. Naast dat het nieuwe interventiebeleid de mogelijkheid biedt om strenger op te treden, zijn er ook nieuwe interventieregels toegevoegd. Denk aan regels met betrekking tot het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. Of de verplichting te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid wanneer men klanten adviseert over gewasbeschermingsmiddelen.

Overtreden wettelijke voorschriften

De NVWA neemt passende maatregelen om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of om herhaling te voorkomen als ze een overtreding constateert. Corrigerende maatregelen, als bijvoorbeeld een last onder dwangsom of bestuursdwang kunnen worden ingezet bij situaties waar blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving.
In situaties waarbij betrokkene meerdere wettelijke voorschriften overtreedt, zoals bijvoorbeeld het zonder bewijs van vakbekwaamheid toepassen van een niet toegelaten gewasbeschermingsmiddel met een niet gekeurde veldspuit, worden deze overtredingen bij het opleggen van een bestuurlijke boete gestapeld. Per overtreder en per inspectiemoment worden maximaal 5 overtredingen gestapeld. Het totale boetebedrag kan hiermee aanzienlijk oplopen.

Invulling interventiebeleid

In het nieuwe interventiebeleid zijn de interventieregels voor overtredingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden samengevoegd tot één interventiebeleid. Daarnaast zijn de interventieregels voor biociden in lijn gebracht met die van gewasbeschermingsmiddelen, zoals de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden het beoogt.