Een succesvolle geïntegreerde teeltwijze zonder bodemroofmijten is voor Peter Penning ondenkbaar. “Ze zijn dé remedie tegen bollenmijt.”

‘Helemaal biologisch lijkt onmogelijk, maar in freesia kunnen we 80% halen’

De biologie bepaalt voor een groot deel het welslagen van de teelten bij Penning Freesia. Gelukkig maar, want met het uitgeklede chemische middelenpakket zou