In april is het nieuwe project ‘Biodiversiteit in en om de kas’ van start gegaan met twee informatiebijeenkomsten voor telers. Voor dit project is het plan om komend jaar bij twintig glastuinbouwbedrijven een strook biodiversiteit naast kassen aan te leggen.

Dit zullen speciale mengsels van meerjarige planten zijn waarvan bekend is dat ze nuttig zijn voor veel natuurlijke vijanden van kasplagen. Entomologen van WUR zullen de ontwikkeling en dynamiek van populaties insecten in deze biodiversiteitsstroken gedurende twee jaar gaan monitoren. En we gaan onderzoeken in hoeverre dit de plagen en natuurlijke vijanden in de aangrenzende kassen beïnvloedt.

Dertig bedrijven willen concreet aan de slag

De belangstelling voor dit nieuwe project was zeer groot. Zeker dertig bedrijven gaven aan concreet aan de slag te willen met biodiversiteit. Inmiddels hebben we twintig bedrijven verspreid over Nederland geselecteerd.
Dit project valt onder de topsector T&U (project LWV23080) en wordt gefinancierd door LNV, Stichting KijK, Innovatiefonds Hagelunie, de provincie Zuid-Holland (via de Greenport West-Holland), gemeente Westland, Stichting STUBO en het Hoogheemraadschap Delfland. Verder is er een bijdrage in natura van Biobest, ECW Energy en de Federatie Vruchtgroente Organisaties. Het project wordt gecoördineerd door Glastuinbouw Nederland en uitgevoerd door Wageningen University & Research en de Universiteit Leiden.

Tekst: Gerben Messelink