Op 29 januari bespraken de uitvoeringspartners van het gebiedsprogramma DuurSaam Glashelder de tussenstand bij het op orde brengen van de waterkwaliteit in en rond Erica. Hoewel de gebiedsgerichte aanpak goed is opgepakt, meten de waterbeheerders nog steeds uit de tuinbouw afkomstige stoffen en normoverschrijdingen. “De sfeer was positief en er zijn concrete vervolgafspraken gemaakt”, vertelt projectleider Harrie Vreman.

Sinds 2017 wordt via het maatregelenprogramma DuurSaam Glashelder gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit in de tuinbouwcentra rond Erica, Klazienaveen en Hoogezand-Sappemeer. Het programma is opgesteld door Glastuinbouw Nederland in samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s, en Vechtstromen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen en Midden Groningen. Het programma loopt door tot eind volgend jaar en moet glastuinbouwbedrijven in de gebieden helpen om de emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool te verminderen.

Zuiveringsinstallaties

Er is sinds de start veel vooruitgang geboekt, constateerden de aanwezigen bij aanvang van de bijeenkomst. Vrijwel alle ondernemers uit de betrokken concentratiegebieden, volgens Vreman zo’n 25 in getal, waren present. Vreman: “Op alle productielocaties zijn de waterstromen door de telers en adviseurs van de waterschappen in kaart gebracht. In de rapporten is aangegeven welke aanpassingen nodig waren en hoe die geëffectueerd moeten worden. Dat is voor het grootste deel uitgevoerd en geëvalueerd. In de tussentijd heeft een aantal bedrijven BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallaties in gebruik genomen.”

Zoeken naar oorzaken

Desondanks zien de waterschappen de waterkwaliteit in het tuinbouwgebied Erica nog onvoldoende verbeteren. Net zoals in 2018 werden hier vorig jaar 6 gewas­beschermingsmiddelen aangetroffen. De aard daarvan week ten dele af van het voorgaande jaar, maar op een enkele uitzondering na (akkerbouw) zijn ze volgens de regiocoördinator met zekerheid toe te schrijven aan de glastuinbouw. “De waterkwaliteit is zowel aan de ingangs- als uitgangszijde van de gebieden gemeten en op grond van hun aard én de gemeten concentratieverschillen is duidelijk dat de stoffen afkomstig zijn uit de tuinbouw”, zegt hij. “Daar was geen discussie over. Waar die stoffen precies vandaan kwamen, is echter niet bekend. Daar is levendig over gediscussieerd.”

Watersysteem ‘lekproof’?

Als mogelijke bronnen of oorzaken zijn genoemd: nalevering van actieve stof vanuit het slib in de watergangen, (nog) niet goed afgesloten (oude) emissiepunten, het lozen van gewasbeschermingsmiddelen binnen de toegestane normen (95-99% zuivering), lozing van restwater door ‘papieren’ nullozers en lozing van restwater met gewasbeschermingsmiddelen boven de toegestane normen.