Wageningen Economic Research heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld, waarin de CO2-emissie, het aandeel duurzame energie en het aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie op regionaal niveau worden gekwantificeerd. De monitor laat de werkelijke situatie in de regio zien in relatie tot de nationale situatie.

Wageningen Economic Research voert jaarlijks de nationale Energiemonitor Glastuinbouw uit in opdracht van ‘Kas als Energiebron’. In Nederland wordt gewerkt aan reductie van de CO2-emisisie, zo ook door de glastuinbouw. De CO2-emissie kan worden verlaagd langs twee hoofdlijnen: energiebesparing (vraagreductie) en energievoorzieningen zonder CO2-emissie. Het gaat hier om de inzet van duurzame energiebronnen en de inkoop elektriciteit en warmte. Dit wordt vooral op regionaal niveau gerealiseerd. In 2017 hebben partijen binnen Greenport West-Holland een energieakkoord getekend met sectordoelen voor 2030. Hiervoor is met de ontwikkelde methode de nulmeting 2016 gemaakt.

Areaal en energievraag

Het areaal glastuinbouw in Greenport West-Holland (4.292 ha) omvat 46% van het Nederlands areaal glastuinbouw. In Greenport West-Holland is er naar verhouding meer sierteeltareaal en minder voedingsglastuinbouw. Binnen Greenport West-Holland zijn er verschillen tussen drie afgebakende deelgebieden West (2.674 ha), Oost (1.306 ha) en Zuid (313 ha). Uit het energiegebruik per m² kas blijkt dat in Greenport West-Holland gemiddeld intensiever gewassen worden geteeld. In de deelgebieden West en Oost worden in vergelijking met het landelijk gemiddelde ook intensieve en in deelgebied Zuid gemiddeld extensieve gewassen geteeld. Hierbij is ook het gebruik van belichting van invloed.

Energievoorziening

Het totaal aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie lag in Greenport West-Holland in 2016 met 18,9% hoger dan landelijk (17,8%). In deelgebied Oost (29,8%) zat dit erboven en in West (14,8%) en in Zuid (9,1%) zat dit eronder. Het verschil komt vooral door de centrale warmtelevering in Oost. Daar was ook het aandeel duurzame energie groter. Het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik lag in 2016 in geheel Greenport West-Holland met 5,1% onder het aandeel in de glastuinbouw in geheel Nederland (5,5%). Het aandeel van inkoop warmte (4,1%) lag hoger dan landelijk (3,7%). Dit gold ook voor het aandeel inkoop elektriciteit, in Greenport West-Holland was dat 9,7% en landelijk 8,7%.

CO2-emissie

In 2016 bedroeg de CO2-emissie in de glastuinbouw in Greenport West-Holland 2,8 Mton en dit had een aandeel van 49% in de CO2-uitstoot van de Nederlandse glastuinbouw als geheel. Dit aandeel was groter dan het aandeel in het areaal (46%). Dit verschil komt door het saldo van de gemiddeld hogere energievraag per m² en het grotere aandeel van de energievoorziening zonder CO2-emissie. De hogere energievraag werd daarbij niet geheel gecompenseerd door meer energie uit voorzieningen zonder CO2-emissie.

Download het complete rapport hier.