In tomaat is door de toename van invasieve plagen en virussen de bestrijding van ziekten en plagen de laatste jaren steeds lastiger. Hierdoor neemt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toe, terwijl het middelenpakket afneemt. Er is dus grote behoefte aan nieuwe maatregelen die de teelt weerbaarder maken tegen het totale complex van ziekten en plagen.

Om dit te bereiken kan het nodig zijn om het huidige teeltsysteem in zijn geheel kritisch onder de loep te nemen. Wij zijn bij Wageningen University &Research in opdracht van het ministerie van LNV gestart met een herontwerp van het teeltsysteem bij tomaat. Daarbij proberen we om de intrinsieke weerbaarheid te verhogen door functionele diversiteit en langdurige instandhouding van nuttige micro-organismen en geleedpotige natuurlijke vijanden.

Diversifiëring van het teeltgewas

Verder kijken we naar barrières om de verspreiding van ziekten en plagen te beperken door diversifiëring van het teeltgewas. Het project maakt deel uit van de Kennisimpuls Groene Gewasbescherming dat zich richt op het ontwerpen van intrinsiek weerbare teeltsystemen die verbonden zijn met de natuur. De ontwikkeling van het systeem en het herontwerp wordt in 2023 en 2024 in zijn geheel gedemonstreerd en geëvalueerd. Dit gebeurt in afstemming met LNV, de sector en ketenpartijen.

Tekst: Gerben Messelink