De waterzuiveringsplicht geldt voor drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater als daar drainwater of bemest gietwater voor wordt gebruikt. Alle glastuinbouwbedrijven hebben een individuele zuiveringsplicht van hun restwater, echter bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een collectieve oplossing met collega’s. Deze collectieven zijn eind vorig jaar gemeld, maar wat zijn nu de vervolgstappen?

Per 1 januari 2018 moeten glastuinbouwbedrijven deze waterstromen zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen met 95%, voordat het water wordt geloosd op het riool of oppervlaktewater. De daadwerkelijke zuiveringsplicht is de derde stap die teeltbedrijven moeten nemen. Ieder bedrijf kan deze week al beginnen met het in kaart brengen van alle waterstromen (stap 1). Zeker voor samengevoegde bedrijven is dat nog een uitdaging. De volgende stap is het sluiten van deze stromen (stap 2). Deze twee stappen gelden zowel voor individuele bedrijven als collectieven.

Stap 1: waterstromen inventariseren
Een handige tool bij het in kaart brengen van de waterstromen is de KasWeterWeter. Dat is een online check die telers langs een aantal zaken leidt zodat ze in beeld krijgen wat kan worden gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. Na gemiddeld 6 stappen is dat beeld helder, kiezen om direct naar rekenmodules en checklists te gaan is dan ook een optie. Doe de check via www.kaswaterweter.nl.

Stap 2: Sluiten van de stromen
Vervolgens kan de teler nu al kijken waar hij de stromen kan sluiten. Advies is te proberen om optimaal te recirculeren en te zorgen voor een centraal punt waar het water, dat niet kan worden hergebruikt, is op te vangen. Alleen het water dat niet geschikt is voor hergebruik moet voor lozing een zuivering ondergaan. Soms is het een overweging het zandfilter te vervangen door een doekfilter, zodat het bedrijf geen terugspoelwater heeft.

Stap 3: De zuiveringsplicht
Individueel: voor telers die hebben gekozen voor de individuele aanpak, geldt vanaf 1 januari 2018 de zuiveringsplicht.
Collectief: Telers die met meerdere bedrijven werken aan de zuiveringsplicht, krijgen mogelijk uitstel tot 1 januari 2021. Dit gaat niet automatisch. Voorwaarde daarvoor is een uitgewerkt businessplan van de gekozen collectieve oplossing, dat voor eind 2016 moet zijn ingeleverd bij bevoegd gezag. Bevoegd gezag bepaalt, afhankelijk van de onderbouwing, wanneer de collectieve zuivering moet zijn gerealiseerd, voor 1 januari 2021. LTO Glaskracht Nederland werkt momenteel met de bevoegde overheden aan een standaard opzet van het businessplan, dat ondernemers binnenkort kunnen gaan gebruiken.
Binnen een collectief is het soms lastig wie het initiatief neemt. Een eerste bijeenkomst organiseren geeft hierin vaak duidelijkheid. Maak duidelijke afspraken over de te nemen stappen, de te verwachten kosten inclusief de verdeling ervan gedurende de inventarisatie en de voortgang en het mogelijke afbreukrisico.
De zuiveringsinstallaties moeten voldoen aan de eisen van het door de overheid opgestelde meetprotocol. Als een installatie voldoet aan dit meetprotocol, komt deze op de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallatie Glastuinbouw (BZG). Deze lijst komt binnenkort beschikbaar.
Meer info over het meetprotocol is op deze website terug te vinden.

Amy Damen
LTO Glaskracht Nederland