In juli 2022 loopt de ontheffing op brijnlozing in gemeente Westland af. Dat betekent dat het ontwikkelen van alternatieven voor omgekeerde osmose haast heeft. Al jaren wordt hiernaar gezocht maar nog niet eerder zo breed gedragen als met het Toekomstplan Gietwatervoorziening. Daarin zijn een aantal opties benoemd, waaronder de opwaardering van effluent (afvalwater) tot gietwater. Voor het plan heeft Greenport West Holland diverse alternatieven onderzocht. Verdere uitwerking volgt binnenkort.

“Binnen enkele weken wordt deze toekomstvisie besproken en dan maken we keuzes voor de meest kansrijke opties waarmee we verder aan de slag kunnen”, vertelt Margreet Schoenmakers, die namens Glastuinbouw Nederland betrokken is bij het plan. Onder coördinatie van Greenport West Holland werken alle betrokken partijen hierin samen aan een duurzame gietwatervoorziening voor het Westland. Naast Glastuinbouw Nederland zijn dat het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland.

Samenwerken

“Het is bijzonder dat alle partijen hier zo in samenwerken. Maar het is nodig, want de gietwatervoorziening staat onder druk en dit individueel regelen is voor telers ontzettend lastig”, aldus Schoenmakers. Het aflopen van het huidige maatwerk op brijnlozing brengt de beschikbaarheid van gietwater in gevaar.
Greenport West Holland heeft de diverse opties voor het Westland verkend. Hierbij is rekening gehouden met de technische, juridische, organisatorische en financiële voor- en nadelen. In het Toekomstplan laten alle betrokken partijen hun licht schijnen over de opties, de effecten voor de omgeving en de voorwaarden en regels die aan het gebruik vastzitten.

Mix van bronnen

Een van de uitkomsten is dat een mix van ‘bronnen’ nodig is om op langere termijn zeker te zijn van voldoende goed gietwater. Een van de opties is de aanleg van een zoetwatervoorraad in de ondergrond, wat binnen het traject Coastar onderzocht wordt. Een andere techniek is de opwaardering van gezuiverd afvalwater (effluent) van de AZWI Harnaschpolder tot gietwater, in plaats van lozen in de Noordzee.
Deze optie komt als een van de beste scenario’s uit de bus, blijkt uit de studie. Het opwaarderen van effluent is een beter controleerbaar, bovengronds proces wat betreft de kwaliteit en de omvang van de waterstromen. Bij opties als grondwateronttrekking en bodeminfiltratie is het effect op de ondergrond een discussiepunt. Momenteel wordt gezocht naar een goede businesscase onder de naam ‘Gietwater voor Westland’. Daarvoor zijn ook afnemers van buiten de tuinbouw in beeld. Verder wordt er gewerkt aan een richtlijn om het veilig gebruik van effluent gietwater in de voedselketen mogelijk te maken in het project ‘Borging van effluent water RWZI’.

Tekst: Koen van Wijk