Wageningen University & Research gaat de komende vier jaar extra investeren in drie thema’s: circulaire ketens, andere eiwitbronnen en digitale analyse en voorspelling. Hiermee wil WUR de noodzakelijke transities op wereldniveau vormgeven en versnellen. Naast deze specifieke thema’s wordt ontwikkeling van nieuwe kennis georganiseerd binnen vijf programma’s (zie verderop). Er komt meer geld beschikbaar voor onderzoek.

WUR zet de plannen voor de komende jaren uiteen in het Strategisch plan 2019-2022 onder de titel ‘Finding answers together’. De antwoorden die moeten worden gevonden, worden opgeroepen door de grote mondiale ontwikkelingen. De wereldbevolking groeit snel en woont in 2050 voor 70% in stedelijk gebied. Tegelijkertijd loopt het landelijke gebied leeg. Het klimaat verandert en grondstoffen raken op. Technische ontwikkelingen, zoals robotisering, hebben grote sociale gevolgen.

Systeemtransitie

De uitdagingen zijn alleen aan te gaan als we zaken op drie terreinen resoluut anders gaan aanpakken, staat in het plan. Er is een systeemtransitie nodig: naar een ander soort land- en tuinbouw. Minimaal verlies van grondstoffen naar lucht, water en bodem en maximaal hergebruik en recycling om natuurlijke hulpbronnen niet nog meer uit te putten.
Het tweede punt is dat we anders moeten gaan consumeren. De wereld kan de groeiende eiwitbehoefte niet aan als die uit louter dierlijke bronnen komt. De derde transitie is die van fossiele brandstoffen naar een circulaire biobased economie.

Omslagen versnellen

De ambitie van WUR is om deze drie noodzakelijke omslagen vorm te geven en te versnellen. Dat gebeurt binnen bestaande programma’s, maar er zijn voor de komende vier jaar ook drie gebieden waarin extra wordt geïnvesteerd om meer inzicht te krijgen.
Het eerste thema heet ‘verbonden circulariteit’. Het is niet voldoende om binnen afzonderlijke segmenten – zoals de land- en tuinbouw, voedselverwerking, consumptie, afvalbeheer en materiaalgebruik – naar duurzaamheid en circulariteit te streven, maar dit moet in samenhang. Er is immers ook een sterke verbondenheid tussen de schakels van de keten.

Digitale tweelingen

Het tweede thema is de eiwittransitie. De wereldbevolking consumeert steeds meer eiwitten. Als we afhankelijk blijven van louter dierlijke eiwitbronnen, loopt dat al vrij snel spaak. Er zijn nieuwe bronnen nodig: plantaardige eiwitten, zeewier en insecten. ‘Wageningen’ investeert extra in dit thema om meer zicht te krijgen hoe je zo’n eiwittransitie bereikt en wat de gevolgen voor omgeving en gezondheid zijn.
Het derde thema heet ‘digitale tweelingen’: in toenemende mate komen er digitale modellen van cellen, planten, dieren, mensen, ecosystemen en objecten. Die worden steeds preciezer aan de hand van sensoren en detectiesystemen. Ze helpen om de realiteit te begrijpen en ontwikkelingen te voorspellen.

Meer overheidsfinanciën

De genoemde drie thema’s zorgen voor extra accenten in het onderzoek. Daarnaast wordt nieuwe kennis gestructureerd in vijf programma’s. Die worden gevoed door een aanzienlijke verhoging van overheidsfinanciën. De programma’s zijn: circulair en klimaatneutraal, voedselzekerheid en de waarde van water, natuur en landschap, veilig en gezond, data gestuurd en hightech.
WUR werkt al sterk interdisciplinair, door samenwerking tussen de verschillende vakgebieden, met andere universiteiten, bedrijven en maatschappelijke partijen. De komende vier jaar wordt het netwerk nog verder uitgebreid. Daarbij zijn principes van Open Science de leidraad: eerlijk, nauwgezet, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Daarbij hoort ook het voornemen om in een vroegtijdig stadium kennis te delen, een van de basisprincipes van Open Science.

Enorme studentenaantallen uitdaging

Bij het onderwijs is de grote uitdaging om de kwaliteit op peil te houden bij een sterk groeiend aantal studenten. De internationale aantrekkingskracht is enorm: de afgelopen zes jaar zijn de studentenaantallen verdubbeld. Dat heeft enorme gevolgen. Bij sommige opleidingen is het al nodig de aantallen te beperken. Om onderwijs behapbaar te houden zijn nieuwe onderwijsmethoden nodig: een combinatie van enerzijds les in kleine groepen en anderzijds grootschalige en online methoden. Inhoudelijk zijn ook bij het onderwijs de grote mondiale thema’s een leidraad.
Een speciaal hoofdstuk in het strategisch plan is gewijd aan impact. ‘Wij willen een verschil maken’, staat er. Zowel onderzoek als onderwijs worden gedreven door de impact die beide velden hebben. Een resultaatgerichte benadering dus.

Meer projectfinanciering

Tot slot de financiën. Traditioneel komt het meeste geld van overheidswege. Dat stijgt de komende tijd, althans wat betreft het onderzoek. De overheidsbijdrage per student loopt daarentegen terug. WUR wil de bijdrage van de zogenaamde derde geldstroom vergroten. Het gaat dan om projectfinanciering, deels vanuit het bedrijfsleven. Dit gebeurt mede door het aangaan van meer langdurige strategische partnerschappen. Aan het eind van de vierjarige periode van het strategische plan moeten de investeringen in Wageningen Research aanzienlijk zijn gestegen.

Tekst: Tijs Kierkels. Foto: WUR.

Gerelateerd