Vruchtwisseling, stikstofuitspoeling, middelengebruik, aaltjes en schimmelziekten. Deze en andere vraagstukken zijn de uitdagingen voor de bollenteler. Ziektevrij plantgoed telen in schone grond lost veel van de problemen op, evenals bemesting en watergift afstemmen op de behoefte van het gewas.

De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt binnen het project ‘Bollencoaster’ of buitenteelt in substraat in slurven op termijn de oplossing kan zijn voor de grondgebonden problemen in de bollenteelt. Het project richt zich op het laatste teeltjaar van de gewassen hyacint en lelie.

Teelt de grond uit

In een eerder project ‘Teelt de grond uit’ is al ervaring opgedaan met verschillende typen substraat. Een betere groei bleek toen mogelijk, mits het lukte om de waterhuishouding strak te sturen. Dat wordt dan ook een van de uitdagingen in het bollencoaster project. Het systeem is uiteindelijk bestemd voor speciaal opgekweekt ziektevrij plantgoed. Eind oktober start een proef met de eerste prototypes. KAVB-productgroep Hyacint, Greenport Duin- en Bollenstreek, Agrifirm GMN, Oerlemans Plastics, Hoogheemraadschap Rijnland en Rabobank Bollenstreek financieren het project Bollencoaster.

Tekst: Martin van Dam