Via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) kan vanaf 31 juli voor projectfinanciering een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Tuinbouwondernemers die plannen hebben voor een geothermieproject kunnen hier wellicht hun voordeel mee doen. Met de regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken investeringen in ‘nog niet volwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie zoals geothermie, energiebesparing, energieopslag en biomassa.

Voor de financieringen vanuit de ETFF kan € 80 miljoen aan overheidsgarantie worden verstrekt. De BNG Bank is als eerste nationale promotionele bank in Nederland bereid om de achtergestelde leningen te verstrekken. De openstelling van de ETFF werd op 31 juli bekendgemaakt in de Staatscourant.

Grote ambities

Nederland heeft grote ambities ten aanzien van de verduurzaming van de economie, in het kader van het Energieakkoord, de Energieagenda en de doelstellingen zoals in 2015 zijn overeengekomen tijdens de VN klimaatconferentie in Parijs. Doel is een overgang naar een duurzame energiehuishouding (energietransitie) en circulaire economie. De afgelopen jaren is gebleken dat de financiering hiervan op een aantal terreinen achterblijft.

Minder risico

Dit soort investeringsprojecten zijn doorgaans complex en kennen meer onzekerheden. Bijvoorbeeld vanwege de nieuwheid van technologie als geothermie en biomassa) of lange terugverdientijden van investeringen als warmtenetten.
De ETFF brengt door verstrekking van risicodragend vermogen, in de vorm van achtergestelde leningen, de risico’s voor private financiers terug. De regeling creëert een ‘hefboom’, waarmee projecten die voorheen niet financierbaar waren, nu wél kunnen worden gerealiseerd.

Aanmelden

Aanmeldingen voor de regeling, onderbouwd met een solide business case, lopen via NIA, waarna de achtergestelde leningen worden verstrekt door BNG Bank. Toetsing en beoordeling wordt uiteindelijk gedaan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De ETFF is gericht op energietransitieprojecten die transparant, haalbaar en voldoende robuust zijn. Meer informatie is via deze link te vinden.

Tekst: Rob van der Valk, LTO Glaskracht Nederland

Gerelateerd