De bouw van de collectieve afvalwaterzuiveringsinstallatie in Hoek van Holland is opgeschort vanwege onduidelijkheid over de bromaatnorm. Bromaat vormt zich tijdens het zuiveringsproces uit bromide. Een tegenvaller voor de 300 aangesloten glastuinbouwbedrijven, die mogelijk snel wordt opgelost want het ministerie van I&W werkt aan een Nederlandse norm. Glastuinbouw Nederland hoopt op een norm die haalbaar is voor de collectieve zuivering.

“Hoe strenger de norm wordt, hoe duurder de installatie”, stelt Guus Meis, beleidsspecialist Water en Omgeving van Glastuinbouw Nederland. Daarom wil de organisatie met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in overleg treden zodra het RIVM-advies binnen is. Dat advies dient als basis voor de bromaatnorm. Meis: “Tijdens het eerste ontwerp van de zuiveringsinstallatie was er nog geen norm. Toen is de richtlijn van Zwitserland als uitgangspunt genomen, in dat land zijn al wat ozoninstallaties in gebruik.”
De bouw van de collectieve zuiveringsinstallatie is gepland bij AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland en moet het proceswater gaan zuiveren van zo’n 300 glastuinbouwbedrijven met een gezamenlijk areaal van ruim 1.000 ha.

Bromide

Bromaat ontstaat bij zuiveringsprocessen die zijn gebaseerd op ozontechniek. Bromaat vormt zich uit bromide, dat van nature in het water voorkomt, weet Meis. “Omdat het benodigde zuiveringsrendement voor gewasbeschermingsmiddelen nogal hoog is, moet er behoorlijk veel ozon gedoseerd worden tijdens het zuiveringsproces. De aanwezigheid van bromide heeft overigens niks te maken met het gebruik van methylbromide in het verleden. Het is een stof die in al het water zit dat bij de zuivering wordt aangevoerd. Het zit onder andere in zeewater, dat vervolgens via kwel in het drainagewater van grondteelten terechtkomt.”
Na het nieuws over de bromaatnorm heeft de Waterzuiveringscoöperatie Westland het water op diverse locaties in het Westland laten bemonsteren. Daaruit bleek een gespreid beeld en geen piekconcentraties. “Het verraste ons dat er een relatief hoog gehalte bromide in het drainagewater bleek te zitten”, zegt Meis.

Strengere norm

Het Hoogheemraadschap van Delfland, die de installatie gaat bouwen, had kort voor de start van de bouw voor de zekerheid bij het ministerie van I&W geïnformeerd naar de actuele bromaatnorm. Meis: “Het ministerie stelde bezig te zijn met een eigen, Nederlandse norm en gaat ervan uit dat die strenger is dan de Zwitserse norm. Waarschijnlijk is die er dit najaar, op basis van het advies dat het RIVM hierover deze zomer uitbrengt.” De Zwitserse norm ligt op 50 microgram per liter als jaargemiddelde, de Nederlandse overheid overweegt die op 30 microgram te leggen.
Als de norm te streng wordt dan is het de vraag of deze zuiveringsinstallatie voor de glastuinbouwbedrijven wel uit kan, volgens Meis. “Zodra het RIVM-advies binnen is, willen we daarom graag informatie aanleveren over wat bij de zuivering haalbaar is. We hopen daarbij dat de overheid een objectieve afweging maakt tussen het milieueffect en de inspanning om het proceswater schoon te maken.”
Een realistische normstelling is niet alleen voor de installatie aan de Nieuwe Waterweg van belang, maar voor alle ozoninstallaties die er in de toekomst nog bijkomen in Nederland, denkt Meis.

Tekst: Koen van Wijk