Volgens LTO Glaskracht Nederland kan een volledig klimaatneutrale warmtevoorziening in de Westlandse glastuinbouw zonder kolenwarmte worden gerealiseerd. Als alternatief voor aardgas kunnen voldoende andere warmtebronnen worden ontwikkeld om de duurzaamheidsambities van de glastuinbouw te realiseren.

Allereerst blijkt het potentieel van geothermie groot. De eerste twee bronnen in het Westland leveren veel warmte en meerdere nieuwe bronnen zijn in ontwikkeling. In 2017 kan het Trias project, waarvoor extra diep wordt geboord, het aardwarmtepotentieel verder vergroten. Daarnaast starten in het Rotterdamse havengebied initiatieven met diepe geothermie, waarmee eerst stoom geleverd kan worden aan de industrie. Via een warmtenet kan de vrijkomende restwarmte ook aan het Westland worden geleverd. Daarnaast zijn er verbeterde mogelijkheden voor biomassaverbranding en ontstaan mogelijkheden voor elektrisch verwarmen.

Warmterotonde

Door onderlinge verbinding en optimalisatie van deze verschillende warmtebronnen ontstaat een efficiënt warmtenet. De hoog efficiënte gasgestookte WKK’s die nu nog op de bedrijven staan kunnen in de eerste periode de warmtevraag aanvullen, maar ook elektriciteit en CO2 leveren. LTO Glaskracht Nederland werkt aan een aanpak waarin clusters van bedrijven de basis leggen voor lokale warmtenetten, die geleidelijk op een groter net of een warmterotonde worden aangesloten.
Om met succes duurzame warmte voor de glastuinbouw te kunnen ontwikkelen, is voldoende beschikbaarheid van CO2 essentieel. Daarom wordt gewerkt aan een plan om CO2 uit afvalverbranding (Amsterdam of Rotterdam) toe te voegen aan het bestaande OCAP net. Voldoende CO2 uit externe bronnen is noodzakelijk voor de glastuinbouw om in de toekomst geheel zonder aardgas te kunnen telen.

De glastuinbouw ligt volgens ECN in de NEV 2016 goed op koers om haar energiedoelen 2020 te halen.

Tekst: Rob van der Valk, LTO Glaskracht Nederland. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd