Met extra slagkracht doorbraken realiseren op het gebied van de zeven samenhangende transitiethema’s van de glastuinbouw; dat is het uitgangspunt van het Nationaal Tuinbouwakkoord. De ondertekenaars willen stappen zetten door kennisdeling, een gezamenlijke vorming van visie, de agendering van kansen en obstakels, werken aan gerichte gebieds- en beleidsontwikkeling, passende regelgeving en (financiële) arrangementen. Tientallen sectororganisaties en -bedrijven zetten vorige week hun handtekening om dit voornemen kracht bij te zetten.

Met de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 neemt de Nederlandse tuinbouwsector zelf initiatief om haar gezonde uitgangspositie te behouden en verder uit te bouwen. De zeven transitiethema’s die de partijen binnen het akkoord daarbij aanhouden zijn energie, ruimtelijke inrichting, vers-logistiek, gezonde planten/gezonde mensen, arbeidsmarkt en onderwijs, innovatie en internationalisering.

Meer samenwerking

De ondertekenaars van het akkoord hopen door een intensievere samenwerking bij vraagstukken met een (inter)nationale dimensie om de uitvoering te versnellen. Hiervoor richten de partijen zich zowel op de uitvoering in de hele tuinbouwcluster als in de regionale Greenports en overige productiegebieden. Het Tuinbouwakkoord wil dit realiseren in samenhang met onder andere de mainports en de logistieke knooppunten.

Experimenteren

Een ander doel dat de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 wil bereiken, is het mogelijk maken van experimenten in verschillende tuinbouwclusters. Via investeringen wil het Tuinbouwakkoord innovatieve concepten in Nederland en het buitenland opschalen. Verder ligt de focus op communicatie en lobby om een breder publiek op de hoogte te brengen van de positieve effecten van een gezonde en duurzame tuinbouw. Deze activiteiten moeten de positie van de tuinbouwsector te versterken.

Greenports Nederland

De Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 van de samenwerkende Greenports vormde de basis voor de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030. Het ambitiedocument leidde tot de oprichting van Stichting Greenports Nederland als koepelorganisatie van de regionale Greenports en het opstellen van een nationale agenda voor de samenwerkende Greenports met zeven prioriteiten. Deze zeven prioriteiten zijn vervolgens vertaald in de transitiethema’s.

Bron: Greenport West-Holland