In 2017 gaan VEMW, de belangenbehartiger van grootverbruikers van energie en water, en LTO Glaskracht vergaand samenwerken. Beide organisaties verwachten de belangen van hun leden gezamenlijk beter te kunnen dienen. De stap is ook ingegeven door de beëindiging van Cogen Nederland, als specifieke belangenbehartiger voor warmtekrachtinstallaties (WKK).

De samenwerking richt zich niet alleen op WKK, maar ook op de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening, de (inter)nationale gas- en elektriciteitsmarkt en de ontwikkeling van de warmtevoorziening. In de loop van 2017 besluiten de partijen of ze de samenwerking definitief maken.

Duurzame warmtevoorziening

Eerder maakte VEMW al bekend dat ze een Taakgroep Warmte opricht, die zich moet richten op een bedrijfszekere maar ook duurzame warmtevoorziening voor grote energiegebruikers. Ook de leden van LTO Glaskracht zijn een grote warmteafnemer en zijn hard bezig met de verduurzaming daarvan, onder meer door WKO en geothermie. De leden van beide organisaties kunnen op dat gebied dus veel van elkaar leren. VEMW nodigt leden van LTO Glaskracht uit om in deze taakgroep mee te praten.

Versterking belangenbehartiging

Maar ook in het algemeen reageert VEMW verheugd op de samenwerking. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “ik beschouw deze kruisbestuiving dan ook als een versterking van de belangenbehartiging.” LTO Glaskracht houdt zich bezig met sectorale beleidsbeïnvloeding, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. Zij vertegenwoordigt 70% van het totale glastuinbouwareaal en geeft invulling aan de landelijke activiteiten op het gebied van energie, plantgezondheid, water, milieu, arbeid en ondernemerschap. Voor VEMW ligt de focus bij grote, zakelijke afnemers van warmte en water, zoals de industrie.

‘Gigantische uitdaging’

Over de werkzaamheden van de Taakgroep Warmte zegt Hans Grünfeld: “in ons position paper concluderen we dat er geen sprake is van een ‘one size fits all’ oplossing. Voor een succesvolle aanpak van de gigantische uitdaging moet het vertrekpunt de behoefte aan warmte zijn. Vanuit dat vertrekpunt kunnen we gerichter kijken hoe we die behoefte op een duurzame, betrouwbare en betaalbare manier kunnen invullen en wat daarvoor nodig is. Daarvoor is een nieuwe, eigenstandige taakgroep nodig. Wij zijn verheugd dat Remko Ybema van AkzoNobel deze nieuwe taakgroep wil voorzitten.

Bron: VEMW. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd