De Rotterdamse gemeenteraad stemde vorige week in met de aanleg van een pijpleiding die de Rotterdamse stadsverwarming aansluit op het Leidse net. Eerder gingen Provinciale Staten al akkoord met deze afspraken. De komst van deze leiding betekent een belangrijke kans voor de glastuinbouw in Zuidplas en de rest van Oostland om restwarmte uit de haven beschikbaar te krijgen ter vervanging van aardgas.

De bestuursovereenkomst regelt investeringen in de Leiding over Oost. Het besluit betekent dat de havenstad ruim 118 miljoen euro in het project steekt. De provincie ging eerder al akkoord en legt 137,5 miljoen euro opzij. De overheid houdt zeggenschap over de aan te leggen infrastructuur. Gekozen wordt voor een systeem dat op termijn door verschillende bronnen wordt gevoed, een zogeheten ‘open access’.

Warmtenetten

De provincie heeft de ambitie om heel Zuid-Holland te voorzien van gekoppelde warmtenetten. De industrie in de Rotterdamse haven blaast nu jaarlijks meer warmte de lucht in dan alle huizen en kassen in Zuid-Holland in dezelfde periode verbruiken. Dat is zonde van de aanwezige restwarmte. Bovendien heeft Rotterdam de uitdaging om energie zowel schoon, betaalbaar als voor iedereen toegankelijk te maken. De verwachting is dat de Rotterdamse industrie ook in de toekomst, als fossiele bronnen zijn afgebouwd, restwarmte blijft produceren. Het is de bedoeling om warmtenetten in de toekomst behalve met restwarmte ook met aardwarmte te voeden. De ondergrond van de provincie is namelijk erg gunstig voor de winning van aardwarmte. De warmtenetten krijgen buffers die de leveringszekerheid garanderen en punten waar pieken in de elektriciteitsproductie, bijvoorbeeld uit windenergie, worden omgezet in warmte.

Dimensionering

Momenteel wordt binnen de Warmte Samenwerking Oostland in nauwe samenwerking met de warmtecoöperaties, WBR en provincie Zuid-Holland gekeken naar nut en noodzaak van een grotere diameter van de Leiding over Oost. Hierdoor kan meer havenwarmte beschikbaar komen voor Oostland. Vanzelfsprekend speelt de discussie hierbij hoe de meerkosten voor de grotere diameter van de leiding gefinancierd kunnen worden. Dit voorjaar komt meer duidelijkheid hierover. Het definitieve investeringsbesluit voor de Leiding over Oost wordt later dit jaar genomen door het Warmte Participatie Fonds, een investeringsfonds van de provincie, het Warmtebedrijf Rotterdam en haar aandeelhouders. Een succesvolle aanbesteding en de uitkomsten van de definitieve business case zijn bepalend voor deze definitieve beslissing, die rond de zomer wordt verwacht.

Tweede pijpleiding

Naast de Leiding over Oost worden binnen de Warmtealliantie Zuid-Holland, waarin naast Provincie, WBR en de gemeente Rotterdam ook Eneco, Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie deelnemen, ook voorbereidingen getroffen voor een leiding door het Midden van Rotterdam naar Den Haag. Hierbij neemt Eneco het voortouw. Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie bespreken financiële participatie in deze leiding. Beide partijen ontwikkelen zelf een aftakking richting Westland en voorzien in een verbinding met de Vondelingenplaat om aan de warmtevraag vanuit de glastuinbouw te kunnen voldoen.

Bron: Hoeksch Nieuws/Provincie Zuid-Holland/Kas als Energiebron