Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert om het aardwarmteproject van CLG Geothermie in het noorden van Limburg niet te hervatten. Het geothermieproject ligt op last van het adviesorgaan sinds vorig jaar stil. CLG is teleurgesteld en verwijt de toezichthouder een gebrek aan wetenschappelijk bewijs.

Geothermie moet de glastuinbouw helpen te verduurzamen en inmiddels zijn er achttien aardwarmteprojecten in Nederland gerealiseerd. Maar in Limburg liggen de putten stil, vanwege kleine aardbevingen. Vorig jaar heeft CLG (het tweede geothermieproject nabij Venlo in tuinbouwgebied Californië) zijn putten daarom op last van SodM stilgelegd.
Wel is er een aanvraag gedaan om de productie te hervatten. En daarover zegt de toezichthouder: “Er zijn uiteindelijk onvoldoende wetenschappelijke gegevens over de specifieke ondergrondse situatie om verantwoord aardwarmte te kunnen winnen.” Daar is Lodewijk Burghout, directeur van CLG, het niet mee eens. CLG meent dat de winning, op basis van een uitgevoerde Seismische Risico Analyse, veilig kan plaatsvinden.

Niet voldoende feiten

Het verzoek van CLG werd gedaan naar aanleiding van de uitkomsten van diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een beving met een kracht van 1,7 op de schaal van Richter in de nabijheid van het geothermieproject op 3 september 2018. SodM geeft aan dat operator CLG het maximale heeft gepresteerd met de beschikbare data, maar stelt ook dat zij vanuit wetenschappelijk oogpunt niet voldoende feiten beschikbaar heeft over de ondergrond om een positieve beslissing te nemen.
Het adviesorgaan verwijst door naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar op dit moment voor alle geothermieprojecten in Nederland de ingediende winningsplannen worden beoordeeld. Die plannen moeten worden gemaakt naar aanleiding van de reeds verleende winningsvergunningen.
Ook het project van paprikateler Wijnen ligt al sinds 10 mei vorig jaar stil. California Wijnen Geothermie (CWG) produceerde sinds de zomer van 2013 aardwarmte uit de ondergrond in Grubbenvorst, maar de winningsvergunning werd op aandringen van de SodM ingetrokken, omdat de veiligheid op lange termijn in gevaar zou zijn.

Seismische Risico Analyse

Vorig jaar september uitte Burghout van CLG in het Financieel Dagblad zijn bedenkingen over SodM. De aardbevingen in het noorden van Limburg waren volgens hem op 6 kilometer diepte. Geothermie is op 2,5 kilometer diepte. “Aantonen dat geothermie de aardbevingen wél veroorzaakt is net zo lastig als aantonen dat geothermie de bevingen níet veroorzaakt”, stelde hij toen. “Seismiciteit hoort bij deze omgeving. Sinds mensenheugenis worden hier in Noord-Limburg aardbevingen gesignaleerd.”
CLG Geothermie is van mening dat de winning veilig kan plaatsvinden en heeft dit beargumenteerd in een zogenaamde Seismische Risico Analyse (SRA). Deze analyse is uitgevoerd door bureau Q-con, dat is gespecialiseerd in dit vakgebied. CLG zal de komende tijd dan ook inzetten op het onder de aandacht brengen van deze SRA bij het ministerie van EZ. Het vertrouwt op een positief besluit op dit ingediende winningsplan, waardoor de winning van geothermie in glastuinbouwgebied Californië alsnog mogelijk wordt gemaakt.

Tekst: Mario Bentvelsen. Foto: Californië BV.

Gerelateerd