Op 2 november lanceerde Wageningen University & Research de webtool Waterstromen. Met deze webtool kunnen telers, installateurs en hun adviseurs de waterstromen voor het eigen bedrijf berekenen. Zo kunnen zij precies het volume van het geloosde water in m3 water meten, het aantal kilogrammen stikstof berekenen dat hierbij geloosd wordt en wanneer dit gebeurt.

Ingenieur Erik van Os schrijft dat de webtool erg nuttig is voor glastuinbouwbedrijven, omdat zij er meerdere zaken mee kunnen bepalen. “Met de webtool is het eenvoudig na te gaan of je als glastuinbouwbedrijf kan voldoen aan de huidige en de toekomstige stikstof-emissienormen. Je kunt er ook mee achterhalen wat de omvang is van de lozingsstroom die een teler van gewasbeschermingsmiddelen moet zuiveren. Daarnaast biedt de tool inzicht in welke investeringen noodzakelijk zijn met het oog op vermindering van de spuistroom en de emissies. Verder is het model ook te gebruiken om te zien welke stappen nog nodig zijn om een nul-lozing technisch mogelijk te maken.”

Gemakkelijker beslissen

De uitkomsten maken het telers makkelijker om te beslissen over investeringen. Loont het om te zorgen voor een betere kwaliteit gietwater, moet het filterspoelwater worden hergebruikt of moeten de voorraadtanks worden vergroot? “Door de webtool alternatieve scenario’s te laten berekenen, krijgt de teler informatie over de gevolgen van bepaalde keuzes voor de omvang van de lozing en stikstofemissie. Hierop kan hij zijn investering in zuiveringsapparatuur ook weer beter afstemmen”, stelt van Os.

Model waterstromen

Glastuinbouwonderzoekers van Wageningen University & Research ontwikkelden al eerder een computermodel voor waterstromen dat de afgelopen 10 jaar werd gebruikt voor het berekenen van de lozing vanwege het ophopen van natrium. De webtool is een gebruikersvriendelijke versie van dat waterstromenmodel en is ontwikkeld voor jaarrond substraatteelten. De berekeningen zijn bedrijfsspecifiek doordat de teler bedrijfseigen gegevens invoert, zoals het geteelde gewas, de klimaatinstellingen en natuurlijk de omvang van de tanks en kwaliteit van het gietwater dat hij gebruikt. Doordat een scenario voor verschillende ‘weerjaren’ kan worden doorgerekend, krijgt de ondernemer ook een beeld van de emissies onder gunstige (nat jaar) en minder gunstige (droog jaar) omstandigheden.

Gebruikersvriendelijke webtool

De webtool Waterstromen is intuïtief opgezet maar geeft ook tekst en uitleg. De tool gebruikt standaardwaarden zodra een gebruiker niet precies weet wat hij moet invullen. De doorgerekende scenario’s kan een gebruiker opslaan om ze later te kunnen vergelijken met andere situaties voor het eigen bedrijf of met die van anderen. De webtool kan door iedereen worden gebruikt, na gratis registratie op de speciale website.

Tekst: Leo Hoekstra.

Gerelateerd