Uit onlangs gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de afgelopen jaren substantieel is afgenomen. Ondernemers in de Nederlandse tuinbouwsector werken al langere tijd hard aan de verduurzaming van gewasbescherming. En niet zonder resultaat, zo blijkt uit de cijfers.

Tussen 2016 en 2020 is de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in kg werkzame stof met 11% afgenomen. Ook de dosering per hectare is met ruim 13% afgenomen. Voor de onderzochte gewassen in de glastuinbouw betrof deze afname zelfs 37%. Met name de hoeveelheid per ha is bij de meeste gewassen onder glas ook sterk afgenomen.

Forse daling in alle gewassen

Bij de gewassen aardbei, paprika en roos zelfs met 50% of meer. Ook bij chrysant, gerbera, komkommer en tomaat zijn forse afnames vastgesteld (meer dan 25%). Bij potplanten is ook een sterke daling geconstateerd van respectievelijk 21,5% bij de bloeiende potplanten en 8,7% bij de bladplanten. Het verbruik per ha was bij deze laatste groep al reeds lager dan bij de bloeiende potplanten. Al met al een forse daling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. Daarbij produceert de glastuinbouw jaarrond en kan het geen gebruik maken van de natuurlijke resetperiode in de winter zoals in de open teelten.

Milieu-impact steeds lager

In de cijfers van het CBS wordt gekeken naar de gebruikte hoeveelheid kilogram gewasbeschermingsmiddelen. Dit zegt echter niets over de milieu-impact. Glastuinbouw Nederland bepleit al jaren dat in de discussie over gewasbescherming niet naar kilo’s moet worden gekeken, maar naar milieulast per geoogst product. Stoffen hebben immers een verschillend risicoprofiel; de ene kilogram middel is de andere niet. “Telers zetten steeds meer groene middelen in. Daarbij heeft de glastuinbouw hard ingezet op hergebruik van water en zuivering van restwater, waardoor de milieu-impact steeds lager is”, zo reageert Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. “Door versnelling van de toelating en beschikbaarheid van nieuwe groene middelen hopen wij dat deze vergroening versneld door kan worden gezet.”
Dit geeft duidelijk aan dat de ingrijpende stappen die de glastuinbouwtelers de afgelopen jaren op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) hebben genomen duidelijk resultaat laat zien. Die stappen bestaan uit meer preventie, scouten en inzet van biologische bestrijders. “Dit is ook passend binnen de ambities van Glastuinbouw Nederland en vanuit maatschappelijke oogpunt. Consumenten en afzetpartijen vragen hier om en als sector mogen wij trots zijn op dit resultaat.”

Ambitieuze doelen

Vanuit Glastuinbouw Nederland wordt meer en meer ingezet op technologie en biologie. Echter de rek in verdere verlaging van middelen is er nu wel uit. Het aantal knelpunten neemt namelijk ook hard toe in de sector. Door het rap afnemende middelenpakket en het uitblijven van effectieve en betaalbare alternatieven komt het duurzame hoogtechnologische systeem in de glastuinbouw in de knel. Dat kan leiden tot grote oogstverliezen of lagere kwaliteit van bloemen, planten, groenten en fruit onder glas. Dit effect komt niet terug in de cijfers, maar is voor de glastuinbouwtelers wel de realiteit. De glastuinbouw heeft reeds grote stappen gezet richting 2030. Uitgangspunt is om de ambitieuze doelen van de toekomstvisie voor het verduurzamen van gewasbescherming te behalen. Voor het realiseren van deze doelen is het essentieel dat de glastuinbouwbedrijven handelingsperspectief krijgen met ondersteuning van de overheid en in samenwerking met de ketenpartijen.

Tekst: Helma Verberkt, beeld: Koppert