De afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar de beheersing van meeldauw. Het is een zoektocht naar alternatieven die minder belastend zijn voor het milieu en waarbij een preventieve systeemaanpak centraal staat.

Op internet zijn alle rapporten en posters hiervan terug te vinden. In het rapport van februari 2016 laten we zien dat het mogelijk is om een jong plantsysteem met tactische inzet van groene producten weerbaar te maken tegen meeldauw. Met financiering van Productschap Tuinbouw zijn hiervoor verschillende groene producten met een systemische of een contactwerking getest op hun bijdrage aan een weerbaar plantsysteem.

Drie groene producten met een systemische werking waren in staat om de hormonale afweerreacties van planten tegen biotrofe organismen te verhogen. Bij het stapelen van producten blijkt dat deze producten goed zijn te combineren met groene contactmiddelen. Vervolgonderzoek binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen richt zich nu aanvullend op onder meer de impact van klimaatfactoren (licht, relatieve luchtvochtigheid en CO2) op de gevoeligheid van planten.

Tekst en beeld: Wageningen UR